super fake watches

แบบฟอร์มต่างๆ (FM)

/แบบฟอร์มต่างๆ (FM)
แบบฟอร์มต่างๆ (FM) 2022-11-28T10:46:37+07:00

งานบริหารการศึกษา

1. แบบรายงานการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อสอบปลาย ภาค (FM จส-01)
2. แบบส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ปลายภาคและข้อสอบ แก้ตัว (FM จส-02)
3. แบบส่งสมุดคำตอบที่ประเมินผลแล้ว (FM ปร-08)

งานสหกิจศึกษา

งานอาคารและสถานที่

1. แบบฟอร์มขอยีมอุปกรณ์ NoteBook, Projector, Micro Phone
2. แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
3. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
4. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมบำรุง

งานทรัพยากรบุคคล

 1. แบบฟอร์มรับสมัครอาจารย์ (Word)
 2. แบบฟอร์มรับสมัครอาจารย์ (PDF)
 3. แบบฟอร์มรับสมัครพนักงาน (Word)
 4. แบบฟอร์มรับสมัครพนักงาน (PDF)
 5. แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน/ขอหนังสือผ่านสิทธิ์ (ยื่นกู้สวัสดิการร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 6. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน
 7. ใบลาคลอด
 8. ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. ใบเปลี่ยนแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 10. ข้อกำหนดเกณฑ์การยื่นขออนุมัติ “ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)”
 11. แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย
 12. แบบฟอร์มประกันอุบัติเหตุ