มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2019-02-13T09:01:27+00:00

รู้จักหลักสูตร

เรียนในด้านการส่งออกและนำเข้า การจัดการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ การจัดการคลังสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่นที่เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเป็นศูนย์กลางวงแหวนเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของเขตการค้าเสรีอาเซียน นักศึกษาจะได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพโลจิสติกส์โดยตรง เป็น 1 ใน 5 สาขาวิชาขาดแคลนที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และเป็นสาขาที่สามารถเคลื่อนย้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รัฐบาลมีทุนสนับสนุนให้กู้ยืม 100%

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Logistics and Supply Chain

สมัครเรียน