super fake watches

สหกิจศึกษา

/สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา 2024-04-19T14:08:47+07:00

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทํา

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของนักศึกษาเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ สหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) รูปแบบการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วยงาน (Work Integrated Learning)

ลักษณะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ โดยมีพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนด้วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งตรงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา
3. นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. ควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. เรียนรายวิชาบังคับตามที่กำหนด
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ
4. สามารถพัฒนาตนเองได้
5. มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับงานที่ต้องทำในสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ
1. มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี
2. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นหรือสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าให้กับองค์กร
3. เป็นช่องทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำ
4. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา
5. เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2. ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
3. ช่วยให้สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา
1. การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ดาวน์โหลดเอกสาร