คณะบัญชี 2019-02-13T08:57:25+07:00

คณะบัญชี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการพัฒนา คณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

การบัญชี คือ หัวใจสำคัญของธุรกิจ
จบการบัญชี SPUKK รายได้ดี มีงานทำแน่นอน
มีงานทำ 100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ. (การบัญชี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy (Accounting)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Acc. (Accounting)

สมัครเรียน