มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะบัญชี 2019-02-13T08:57:25+00:00

คณะบัญชี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการพัฒนา คณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

การบัญชี คือ หัวใจสำคัญของธุรกิจ
จบการบัญชี SPUKK รายได้ดี มีงานทำแน่นอน
มีงานทำ 100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ. (การบัญชี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy (Accounting)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Acc. (Accounting)

สมัครเรียน