คณะนิติศาสตร์ 2019-02-13T08:54:25+07:00

รู้จักหลักสูตร

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนและเปิดมาแล้ว 47 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลองมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคมเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

  • มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาวิชานิติศาสตร์
  • รู้กฎหมายทำงานได้ทุกวงการ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) s: LL.B.

สมัครเรียน