ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

/ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 2020-03-16T11:08:26+07:00
Untitled Document
อธิการบดี

  Jane

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี

Untitled Document

รองอธิการบดี

  Jane

ผศ.ดร. จรรยา พุคยาภรณ์
รองอธิการบดีคณะผู้บริหาร

Jane

 

อาจารย์สมเจตน์ ยามาเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 

Mike

 

ศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร

ผู้อำนวยการหลักสูตร นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

 

John

 

ดร.เสน่ห์ คำสมหมาย

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

John

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการการศึกษา

 

John

 

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาความเป็นมืออาชีพและนักธุรกิจสมัยใหม่
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 

John

 

อาจารย์ศรัณยู บุตรโคตร

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

Jane

 

นางชุลีกร เทียมทัน

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

 

Jane

 

นายลิขิต ประดิษฐสิน

หัวหน้า แผนกอาคารสถานที่

 

John

 

อาจารย์พรรณภา ส่งแสงแก้ว

หัวหน้าหมวดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 

Jane

 

อาจารย์ณัฐกานต์ ตันมิ่ง

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและไมซ์

 

Jane

 

อาจารย์ชลธิดา รักยุทธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการสมัยใหม่

 

Mike

 

อาจารย์อัตนัย สายรัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

 

Mike

 

ผศ.บุญเลิศ วงศ์พรม

รักษาการผู้ช่วยหัวหน้า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 

Mike

 

อาจารย์วันพิชิต เบ็งจีน

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเซน

 

John

 

อาจารย์พลากร เวียงใต้

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี