super fake watches

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

/หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2023-08-04T01:29:19+07:00

Untitled Document

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย         :         หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      ภาษาอังกฤษ     :         Doctor of Laws Program.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็มภาษาไทย         :         นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      ชื่อย่อภาษาไทย          :         น.ด.
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :         Doctor of Laws
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :         LL.D.

รู้จักหลักสูตร

          หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการขยายการศึกษา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีองความรู้ด้านนิติศาสตร์ในระดับสูง มีความรู้ และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำเององค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความผิดชอบและมีคุณธรรม ทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้และนำวิทยากรสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนกำลังคนระดับสูงทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างและนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ เช่น อาศรมวิชาการ และการเพิ่มเติมความรู้ด้านวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์สำหรับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และแนวคิดทฤษฎีทางนิติศาสตร์

จุดเด่นของสาขา
      1. สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปีตามแผนการศึกษา
      2. เรียนกับวิทยากรระดับชาติ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
      3. ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
      4. ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
      5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านนิติศาสตร์ หลายสาขาวิชา
      6. สามารถขอคำแนะนำปรึกษาการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ได้ง่าย
      7. มีวิชาสัมมนาพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ช่วยนักศึกษาสอบข้อเสนอเค้าโครง
      8. มีการทำ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ และสอบข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
      9. มีการเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้วยโครงการอาศรมวิชาการ Academic Forum

จุดเด่นของสาขา
      1. ผู้พิพากษา หรือพนักงานอัยการ
      2. ที่ปรึกษากฎหมายชั้นสูง
      3. ทนายความ
      4. ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
      5. อาจารย์
      6. นักวิจัยชั้นสูง หรือที่ปรึกษาโครง
      7. อาชีพอิสระด้านกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หากมีประสบการณ์ในการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การพิจารณาคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก สำหรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนั้น หากนักศึกษามีผลการประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนดไว้ คือ Toefl 500 หรือเทียบเท่า จะไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
      2. ศาสตราจารย์ สำเรียง เมฆเกรียงไกร
      3. รองศาสตราจารย์ ภัฎฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
      4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัตติ
      5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
      6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
      7. ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
      8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน
      9. ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์
      10. ดร.กฤษณ์ วสีนนท์
      11. ดร.ศิวพร เสาวคนธ์
      12. ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์
      13. ดร.สมจิตต์ เซอร์ซันซี
      14. ดร.ตรีเพชร์ จิตรมหึมา

ระยะเวลาในการศึกษา
     เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี โดยแบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

  • โครงสร้างหลักสูตร

     แบ่งเป็น 2 แผน คือ

               แผน 1 แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

               แผน 2 แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 แบบ 2.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ - 18
หมวดวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า 12
วิทยานิพนธ์ 48 36
รวม ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48

หมายเหตุ: วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory)

  • รายวิชาที่เปิดสอน

               หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) (ไม่นับหน่วยกิต)

               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LAW802

วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง

(Advanced Legal Research Methodology)
ไม่นับหน่วยกิต

 

               หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 12 หน่วยกิต

               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LAW801

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายสำหรับวิทยานิพนธ์

(Legal Concept and Theory for The sis)
3(3-0-9)
LAW803

หลักนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล

(Legal State, Rule of Law, Good Governance and Corporate Governance)
3(3-0-9)
LAW804

สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์

(Seminar on The Development of Thesis Proposal)     
3 (3-0-9)
LAW805

สัมมนากฎหมายกับการพัฒนา

(Seminar on Law and Development)
3 (3-0-9)

 

               หมวดรายวิชาอื่นๆ (Others)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
QEL700

การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน      

(Written Qualifying  Examination)
ไม่นับหน่วยกิต
QEL701

การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า    

(Oral Qualifying Examination)
ไม่นับหน่วยกิต
LAW898

วิทยานิพนธ์

(Thesis)  หมายเหตุ  สำหรับแบบ 1 (1.1)
3(3-0-9)
LAW899

วิทยานิพนธ์

(Thesis)  หมายเหตุ  สำหรับแบบ 2 (2.1)
3(3-0-9)

  • แผนการศึกษา
แบบ 1.1 แบบ 2.1
ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
LAW802  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
QEL700  การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
QEL701  การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

ไม่นับ นก.
ไม่นับ นก.
ไม่นับ นก.

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
LAW802  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
LAW801  แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายสำหรับวิทยานิพนธ์

ไม่นับ นก.
3(3-0-9)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

LAW899  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
LAW803  หลักนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
LAW804  สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
LAW805  สัมมนากฎหมายกับการพัฒนา

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

LAW899  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDA711 การบริหารการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
EDA719 สถิติขั้นสูงสำหรับนักบริหารการศึกษา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

EDA898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
QEL700  การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
QEL701  การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

ไม่นับ นก.
ไม่นับ นก.

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

LAW899  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

LAW898  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

LAW899  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

LAW898  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

LAW899  วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

LAW898  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

LAW899  วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

LAW898  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

LAW899  วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

LAW898  วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

LAW899  วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

LAW898  วิทยานิพนธ์

6

 

วิธีสมัครเรียน
      1.สมัครออนไลน์  http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu.register/
      2. สมัครด้วยตนเอง โดยเดินทางเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
      1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ โทร.082-3010801 , 043-224111
      2. LINE@ : @gradspukk
      3. Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น