มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2019-02-13T09:00:59+00:00

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ฝึกปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำาเที่ยวจำาลองเพื่อเป็นการส่งเสริม ประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือ กับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศเรียนจบมีสิทธิ์ได้รับบัตรมัคคุเทศก์และบัตรผู้นำเที่ยว ซึ่งสามารถนำเที่ยวได้ทั่วประเทศทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Tourism Management)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

  • การันตีการฝึกสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ
  • เรียนกับตัวจริง ได้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Hotel Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Hotel Management)

สมัครเรียน