วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2019-04-08T22:25:54+07:00

.

สาขาธุรกิจการบิน

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เพราะเป็นสาขาที่ ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินเช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนทานการท่องเที่ยว

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ด้านการจัดการภาคพื้นดินและภาคพื้นอากาศ และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบิน โดย ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co.Ltd.) บริษัทในกำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ฝึกปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำาเที่ยวจำาลองเพื่อเป็นการส่งเสริม ประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือ กับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศเรียนจบมีสิทธิ์ได้รับบัตรมัคคุเทศก์และบัตรผู้นำเที่ยว ซึ่งสามารถนำเที่ยวได้ทั่วประเทศทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Tourism Management)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

  • การันตีการฝึกสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ
  • เรียนกับตัวจริง ได้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Hotel Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Hotel Management)

สมัครเรียน