preloader

วารสารนิเทศศาสตร์วิชาการเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม นำเสนอบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทรรศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขานิเทศศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารวัฒนธรรม การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารกีฬา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารการเมือง การสื่อสารการแสดง การสื่อสารองค์กร การสื่อสารศาสนา การสื่อสารมวลชน การจัดการการสื่อสาร ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง ซีรีส์ วาทวิทยา สื่อดิจิทัล ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ

บทความวิจัย

  • หน้า 11 - 17

การบริหารสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายและโอกาส

สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ และตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล

PDF
  • หน้า 18 - 32

การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอายุวัฒนะตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 18-32 ด้วยนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)

ขวัญชีวา ไตรพิริยะ มณีรัตน์ ภารนันท์ จินตนา แสงดี กมลวรรณ เฉลิมบุญ และอังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ

PDF
  • หน้า 33 - 47

การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขายให้แก่ร้าน “โจ๊กป้าแมว”

อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ และสุธนรี วงค์หาญ

PDF
  • หน้า 48 - 61

การครอบงำทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปกรรมสกุลช่างกำแพงเพชร

ศุภโชคชัย นันทศรี พธูร าไพ ประภัสสร วนัสนันท์ นุชนารถ และธนัฐธนสร ชัยรักษ์นิธิภัทร

PDF