คณะนิเทศศาสตร์ 2019-04-08T22:27:18+07:00

สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับอาจารย์มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็น ผู้ประกาศ จากการอบรม ระดับต้น กลาง สูง ให้สามารถ สอบได้ใบผปู้ระกาศ เพื่อใช้การประกอบอาชพีในสายงาน นิเทศศาสตร์

  • เน้นทักษะปฏิบัติ
  • สร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ
  • พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Broadcasting)

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐานทันสมัย 2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง 3. เรียน 360 องศาด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4.มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • เรียนจบได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
  • ผลักดันเข้าวงการก่อนจบ การศึกษา

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Performing Art)

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำหรับใช้้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำเสนอผลงานด้วยความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง “The Professional” สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์มาแรงกว่าใคร!

  • เรียนจบได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
  • มีเครือข่ายองค์กรที่มีชื่อเสียงจำนวนมากในการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Online Communication Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts. (Online Communication Design)

สมัครเรียน