คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2019-04-06T11:34:37+07:00

สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Multimedia Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
 • ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Multimedia Technology)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.S. (Multimedia Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบและพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 2. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเกม
 3. นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 4. นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานสร้างสรรค์ภาพยนตร์มัลติมีเดียแอนิเมชัน นักออกแบบเกม
 5. นักพัฒนา Mobile Application สำหรับงานทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 6. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

จุดเด่น

เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

 • พัฒนางานธุรกิจแบบมืออาชีพ
 • วิชาการและประสบการณ์ที่ตอบสนองภาคธุรกิจ
 • การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและขยายโอกาสทางการศึกษา
 • การจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A (Business Computer)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักการตลาดออนไลน์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Information and Communication Technology)

สมัครเรียน