super fake watches

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

/หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2023-08-03T16:30:01+00:00

Untitled Document

รู้จักหลักสูตร
ปัจจุบันการบริหารและการจัดการธุรกิจมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ เพื่อรองรับการภาวะการแข่งขันรอบด้านทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการไร้พรมแดน การรวมกลุ่มทาง ด้านการค้า การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา และสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผ่านกระบวน การทางการศึกษา ดังนั้น นักบริหารจึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับศาสตร์และ ศิลป์ในด้านบริหารและการจัดการเป็นอย่างดีจึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ได้ โดยจะสามารถส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เน้น คุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจมาใช้ในการ บริหารองค์กรพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเสนอแนวคิด และวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในองค์การ สภาพการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่ต้องการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้าน การผลิต การตลาด การเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรด้านบุคคล เพื่อรองรับ กับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในการบริหารทางธุรกิจ เป็นการบริหาร จัดการที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ของผู้บริหาร ทั้งจากทฤษฎี และการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหาร มืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย         :        หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
      ภาษาอังกฤษ     :        Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็มภาษาไทย         :         บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
      ชื่อย่อภาษาไทย          :         บธ.ด.
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :         Doctor of Business Administration
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :         D.B.A.
        

จุดเด่นของหลักสูตร
      1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการของการบริหารธุรกิจ
      2. ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำ นาญและสามารถนำ ข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
      3. เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
      4. เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
      5. คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
     

ปรัชญาของหลักสูตร

          การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วยปัญญาและคุณธรรมและการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

 

ระยะเวลาในการศึกษา
     ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี โดยแบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา
     ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (เวลา 09.00 – 17.30 น.)

 

จบที่นี่มีงานทำ

We Create Professionals by Professionals สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ดังนี้
     ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงในองค์การระหว่างประเทศ องค์การอิสระ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย ที่ปรึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการที่คิดค้นและใช้นวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ ฯลฯ

 

คณาจารยมืออาชีพ

คณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น

– คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

– ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 025791111 ต่อ 3005

แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011

อีเมล์ : vichit.uo@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– D.I.B.A. (International Management), Nova Southeastern University, U.S.A., 2003

– D.B.A. (Marketing), The University of Sarasota, U.S.A.,1998

– วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

– วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3054

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

อีเมล์ : ungul.la@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operation Management), Nottingham University, UK., 2003

– M.S. (Human Factors and Systems Engineering), Embry-Riddle Aeronautical University, U.S.A., 1999

– B.S. (Aviation Maintenance Management), Embry-Riddle Aeronautical University, U.S.A.,1997

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา

– ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสุตลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3055

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

อีเมล์ : nilubon.si@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Technology, Thailand, 2005

– M.S. (Business Administration), Strayer University Washington DC, U.S.A.,1997

– B.S. (Business Administration), Strayer University Washington DC, U.S.A., 1995

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์

– ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมาหาบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3054

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

อีเมล์ : natsapun.pa@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– D.B.A. (Business Administration Information Systems), Nova Southeastern University, U.S.A, 2001

– บธ.ม. (กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร),มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2535

– วท.บ (สถิติ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3039

แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011

อีเมล์ : praphan.ch@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– Psy.D.(Management) California School of Professional Psychology, Alliant International University U.S.A., 1999

– บธ.ม.(กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2538

– วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิน ฉายศิริไพบูลย์

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3016

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

วุฒิการศึกษา :

– D.B.A. (International Business), The University of Sarasota, U.S.A., 1998

– M.B.A. (Finance), The University of Sarasota, U.S.A., 1996

– บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2537

 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

     1.รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
     2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
     3.รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
     4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
     5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
     6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
     7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
     8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ
     9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
     10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
     11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุมธา
     12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกุร ลาภธเนศ
     13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ บุญสนอง
     14.ดร.บุญยเกียรติ โชควัฒนา
     15.ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
     16.ดร.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุุ
     17.ดร.ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
     18.ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

  • โครงสร้างหลักสูตร

     แบ่งเป็น 2 แผน คือ
               แผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
               แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
      ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จวุฒิปริญญาโท ต้องทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต รายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา มีดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก 2

แผน 2

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

-

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

15

หมวดวิชาเลือก

-

9

วิทยานิพนธ์

60

36

รวม

60

60

หมายเหตุ: วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory) (โดยรายวิชาเสริมพื้นฐานจะต้องอยู่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการในระดับปริญญาโท)

  • รายวิชาที่เปิดสอน

               หมวดวิชาบังคับ (Core Courses) 15 หน่วยกิต

               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS710

การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Advanced Technology Innovation Management for Logistics and Supply Chain)

3(3-0-9)

BUS711

ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเทคโนโลยีทางการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

(Applied Management Concepts of Financial Technology and Accounting for Modern Business)

3(3-0-9)

BUS712

การออกแบบการวิจัยและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางธุรกิจ

(Research Design and Advanced Statistics for Business Research)

3 (3-0-9)

BUS713

ตัวแบบการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่สำหรับการแปลงรูปแบบทางธุรกิจ

(Modern Digital Marketing Model for Business Transformation)

3 (3-0-9)

BUS714

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการองค์การ

(Artificial Intelligence for Organization Management)

3 (3-0-9)

 

              หมวดวิชาเลือก (Electives)

              สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แบบ 2 (2.1) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต        

กลุ่มการจัดการการเงิน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

FIB804

วิทยาการการจัดการการเงินขั้นสูง

(Advanced Financial Science Management)

3(3-0-9)

FIB805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการจัดการการเงิน

(Strategies and Global Business Operation in Financial Management)

3(3-0-9)

FIB806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการเงิน

(Changes and Crises for Financial Technology Management)

3(3-0-9)

FIB807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองทางการเงินสมัยใหม่  

(Professional Decision Making for Modern Financial Modelling)

3(3-0-9)

FIB808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการจัดการการเงิน

(Academic Excellence in Financial Management for Business Disruptions)

3(3-0-9)

        

กลุ่มการบัญชีเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MAC804

วิทยาการการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

(Accounting Science for Advanced Management)

3(3-0-9)

MAC805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการบัญชีเพื่อการจัดการ

(Strategies and Global Business Operation for Managerial Accounting)

3(3-0-9)

MAC806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการบัญชี
เพื่อการจัดการ   

(Changes and Crises for the Managerial Accounting Technology Management)

3(3-0-9)

MAC807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

(Professional Decision Making for Modern Managerial Accounting Modelling)

3(3-0-9)

MAC808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการบัญชีเพื่อการจัดการ

(Academic Excellence of Disruptive Technology Management in Managerial Accounting)

3(3-0-9)

        

กลุ่มการจัดการเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MGT804

วิทยาการการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง    

(Advanced Strategic Management Science)

3(3-0-9)

MGT805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategies and Global Business Operation for Strategic Management)

3(3-0-9)

MGT806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์

(Changes and Crises for the Strategic Technology Management)

3(3-0-9)

MGT807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

(Professional Decision Making for Modern Strategic Management Modelling)

3(3-0-9)

MGT808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการจัดการเชิงกลยุทธ์

(Academic Excellence in Management Toward for Disruptive Technology Strategic Management)

3(3-0-9)

        

กลุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MIS804

วิทยาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูง

(Advanced Management Information System)

3(3-0-9)

MIS805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(Strategies and Global Business Operation in Management Information System)

3(3-0-9)

MIS806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(Changes and Crises for Technology Management in Management Information System)

3(3-0-9)

MIS807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูงสมัยใหม่

(Professional Decision Making for modern advanced Management Information System Model)

3(3-0-9)

MIS808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(Academic Excellence in Disruptive Technology Management in Information System for Management)

3(3-0-9)

        

กลุ่มการจัดการการตลาด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MKT804

วิทยาการการจัดการการตลาดขั้นสูง

(Advanced Marketing Management Science)

3(3-0-9)

MKT805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการจัดการการตลาด

(Strategies and Global Business Operation in Marketing Management)

3(3-0-9)

MKT806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการจัดการการตลาด

(Change and Crisis for Technology Management in Marketing Management)

3(3-0-9)

MKT807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองทางการจัดการการตลาดสมัยใหม่

(Professional Decision Making Model in Modern Marketing Management)

3(3-0-9)

MKT808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการจัดการการตลาด

(Academic Excellence for Disruptive Technology Management in Marketing Management)

3(3-0-9)

กลุ่มการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

OHR804

วิทยาการการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

(Advanced Organization Management and Human Resource Management Science)

3(3-0-9)

OHR805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(Strategies and Global Business Operation in Organization Management and Human Resource Management)

3(3-0-9)

OHR806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(Change and Crisis for Technology Management in Organization Management and Human Resource Management)

3(3-0-9)

OHR807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองทางการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่    

(Professional Decision Making Model in Modern Organization Management and Human Resource Management)

3(3-0-9)

OHR808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

(Academic Excellence for Disruptive Technology Management in Organization Management and Human Resource Management)

3(3-0-9)

กลุ่มการจัดการผลิตและโซ่อุปทาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

OSM804

วิทยาการการจัดการผลิตและโซ่อุปทานขั้นสูง

(Advanced Operation and Supply Chain Management Science)

3(3-0-9)

OSM805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการจัดการผลิตและโซ่อุปทาน

(Strategies and Global Business Operation in Supply Chain Management)

3(3-0-9)

OSM806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการจัดการผลิตและโซ่อุปทาน

(Change and Crisis for Technology Management in Production and Supply Chain)

3(3-0-9)

OSM807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองทางการจัดการผลิตและ
โซ่อุปทานสมัยใหม่

(Professional Decision Making Model in Modern Production and Supply Chain)

3(3-0-9)

OSM808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการจัดการการตลาด

(Academic Excellence for Disruptive Technology Management in Marketing Management)

3(3-0-9)

กลุ่มการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

PPM804

วิทยาการการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐขั้นสูง

(Advanced Management Science for Private and Public Sectors)

3(3-0-9)

PPM805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ

(Strategies and Global Business Operation for Private and Public Sectors)

3(3-0-9)

PPM806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ

(Change and Crisis in Technology Management for Private and Public Sectors)

3(3-0-9)

PPM807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองทางการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐสมัยใหม่   

(Professional Decision Making Model in Modern Private and Public Sector Management)

3(3-0-9)

PPM808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐสมัยใหม่

(Academic Excellence for Disruptive Technology Management in  Modern Private and Public Sectors)

3(3-0-9)

กลุ่มการจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

SEM804

วิทยาการการจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬาขั้นสูง

(Advanced Management Science for Entertainment Business and Sports Business)

3(3-0-9)

SEM805

กลยุทธ์และดำเนินธุรกิจระดับโลกทางด้านการจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬา 

(Strategies and Global Business Operation for Entertainment Business and Sports Business)

3(3-0-9)

SEM806

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์สำหรับการจัดการเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬา

(Changes and Crises in Technology Management for Entertainment Business and Sports Business)

3(3-0-9)

SEM807

การตัดสินใจอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างแบบจำลองทางการจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬาสมัยใหม่         

(Professional Decision Making Model in Modern Entertainment Business and Sports Business)

3(3-0-9)

SEM808

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการจัดการต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทางการจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬา

(Academic Excellence in Disruptive Technology Management for Sports Business and Entertainment Business)

3(3-0-9)

 

        

หมวดวิชาอื่น ๆ (Others)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

QEB700

การค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

ไม่นับหน่วยกิต

QEB701

การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน

(Written Comprehensive Examination)

ไม่นับหน่วยกิต

BUS898

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หมายเหตุ สำหรับแบบ 1(1.1)

60

BUS899

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

หมายเหตุ สำหรับแบบ 2(2.1)

36

 

  • แผนการศึกษา
แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1) 

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
QEB700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียนี
QEB701 การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
BUS710 การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
BUS713 ตัวแบบการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่สำหรับการแปลงรูปแบบทางธุรกิจ

3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
BUS898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
BUS711 ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเทคโนโลยีทางการเงินและการบัญชีสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
BUS714 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการองค์การ
XXX80Xวิชาเลือก (เฉพาะกลุ่มวิชา) (1)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BUS898 วิทยานิพนธ์


6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BUS712การออกแบบการวิจัยและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางธุรกิจ
XXX80X วิชาเลือก (เฉพาะกลุ่มวิชา) (2)
XXX80X วิชาเลือก (เฉพาะกลุ่มวิชา) (3)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BUS898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
QEB700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
QEB701การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
BUS898 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
BUS899วิทยานิพนธ์

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BUS898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BUS899วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
BUS898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
BUS899วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
BUS898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
BUS899วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BUS898 วิทยานิพนธ์

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BUS899วิทยานิพนธ์

6

รวม

60

รวม

60

 

วิธีสมัครเรียน
      1.สมัครออนไลน์  http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu.register/
      2. สมัครด้วยตนเอง โดยเดินทางเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
      1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ โทร.082-3010801 , 043-224111
      2. LINE@ : @gradspukk
      3. Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น