super fake watches

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

/หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2023-08-03T16:09:32+07:00

 

รู้จักหลักสูตร

การดำเนินธุรกิจทุกประเภทจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการมี จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีการปรับปรุงพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ทักษะของการบริหารธุรกิจ เช่น ด้านการจัดการองค์กร นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรมการผลิต และนวัตกรรมการเงิน รวมถึงทักษะความเป็นผู้ประกอบการในสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้ที่มีจริยธรรม คุณธรรม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         :        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ     :        Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย         :         บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย          :          บธ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :         Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :         M.B.A.

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
– กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
– กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์
– กลุ่มวิชาบูรณาการจัดการธุรกิจ
– กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
– กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2. เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
3. คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
4. หลักสูตร 1 ปี 4 เดือน เรียนคอร์สเวิร์ค 1 ปี (ตามหลักสูตร)
5. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ
6. สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพด้วยการเรียนกับผู้บริหาร จากองค์กรที่มีชื่อเสียง

ปรัชญาของหลักสูตร

การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วยปัญญาและคุณธรรมและการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

 

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา (เรียนคอร์สเวิร์ค 1 ปี)

ระยะเวลาในการศึกษา
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (เวลา 09.00 – 17.30 น.)

 

จบที่นี่มีงานทำ

We Create Professionals by Professionals สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้

1. ทำงานในตำแหน่งงานบริหารขององค์กรธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
– ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลวางแผน ให้คำปรึกษา
– ฝ่ายการตลาด
– ฝ่ายขาย
– ฝ่ายสนับสนุนการผลิต
– ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
– ฝ่ายจัดซื้อจัดหา เป็นต้น
2. เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
3. เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้  ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักวิจัย หรืออาจารย์ มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

 

คณาจารยมืออาชีพ

คณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น

– คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

– ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 025791111 ต่อ 3005

แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011

อีเมล์ : vichit.uo@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– D.I.B.A. (International Management), Nova Southeastern University, U.S.A., 2003

– D.B.A. (Marketing), The University of Sarasota, U.S.A.,1998

– วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

– วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3054

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

อีเมล์ : ungul.la@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operation Management), Nottingham University, UK., 2003

– M.S. (Human Factors and Systems Engineering), Embry-Riddle Aeronautical University, U.S.A., 1999

– B.S. (Aviation Maintenance Management), Embry-Riddle Aeronautical University, U.S.A.,1997

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา

– ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสุตลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3055

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

อีเมล์ : nilubon.si@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Technology, Thailand, 2005

– M.S. (Business Administration), Strayer University Washington DC, U.S.A.,1997

– B.S. (Business Administration), Strayer University Washington DC, U.S.A., 1995

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์

– ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมาหาบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3054

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

อีเมล์ : natsapun.pa@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– D.B.A. (Business Administration Information Systems), Nova Southeastern University, U.S.A, 2001

– บธ.ม. (กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร),มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2535

– วท.บ (สถิติ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3039

แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011

อีเมล์ : praphan.ch@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

– Psy.D.(Management) California School of Professional Psychology, Alliant International University U.S.A., 1999

– บธ.ม.(กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2538

– วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิน ฉายศิริไพบูลย์

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

– อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทร : 02-579-1111 ต่อ 3016

แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 3011

วุฒิการศึกษา :

– D.B.A. (International Business), The University of Sarasota, U.S.A., 1998

– M.B.A. (Finance), The University of Sarasota, U.S.A., 1996

– บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2537

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

1.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
2.รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ บุญสนอง
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
12.ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
13.ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
14.ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
15.ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
16.อาจารย์ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

โครงสร้างหลักสูตร

  • โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งเป็น 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก 2

แผน 2

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

24

33

หมวดวิชาบังคับ

18

18

หมวดวิชาเลือก

6

15

วิทยานิพนธ์

23

การค้นคว้าอิสระ

3

รวม

36

36

หมายเหตุ: วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory)

  • รายวิชาที่เปิดสอน

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (Remedial Courses)  

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS501

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่

(Introduction to Modern Management)

ไม่นับหน่วยกิต

ENG509

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับบัณฑิตศึกษา

(Intensive English for Graduate School)

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS521

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

(Business Research Method)

3(3-0-9)

ECN522

เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

(Economic and Data Analysis for Decision Making)

3(3-0-9)

FIB567

การจัดการการเงินและการบัญชี

(Financial Management Accounting)

3 (3-0-9)

IMG528

การจัดการการผลิตและโซ่อุปทาน

(Operations Management and Supply Chain)

3 (3-0-9)

MGT523

องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(Organization and Human Resource Management)

3 (3-0-9)

MKT524

การจัดการการตลาด

(Marketing Management)

3 (3-0-9)

หมวดวิชาเลือก (Electives)

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก. ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข. ให้เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

กลุ่มการบัญชีบริหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ACT521

ทฤษฎีบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(Accounting Theory and Financial Reporting Standards)

3(3-0-9)

ACT522

การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินค่าธุรกิจ

(Financial Reporting Analysis and Valuation)

3(3-0-9)

ACT523

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบบัญชี

(Accounting System Analysis and Design)

3(3-0-9)

ACT524

นโยบายและการวางแผนภาษีอากร

(Taxation Policy and Planning)

3(3-0-9)

ACT629

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับนักบัญชี

(Strategic Management for Investors)

3(3-0-9)

ACT630

สัมมนาประเด็นปัญหาทางด้านการบัญชี

(Seminar in Business Management Issues for Investors)

3(3-0-9)

ACT631

การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

(Strategic Cost Management)

3(3-0-9)

ACT636

การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี

(Accounting Information System Management)

3(3-0-9)

กลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LSM510

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

(Strategic Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-9)

LSM513

การตลาดและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

(Marketing and Customer Relationship Management)

3(3-0-9)

LSM530

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

(Inventory and Warehouse Management)

3(3-0-9)

LSM531

การจัดการการขนส่งและโครงข่ายการกระจายสินค้า

(Transportation Management and Distribution Network)

3(3-0-9)

LSM532

การจัดการโซ่อุปทานบริการ

(Services Supply Chain Management)

3(3-0-9)

LSM629

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Strategic in Supply Chain Management)

3(3-0-9)

LSM630

สัมมนาประเด็นปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Seminar in Supply Chain Management Issues)

3(3-0-9)

LSM634

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน

(Information Technology System for Supply Chain Management)

3(3-0-9)

กลุ่มองค์การสมัยใหม่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MGT536

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

(Industrial and Organizational Psychology)

3(3-0-9)

MGT537

การบริหารจัดการและการทำงานกับเจนเนอเรชั่น

(Management and Working with Generation)

3(3-0-9)

MGT538

การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

(Creativity and Business Innovation Development)

3(3-0-9)

MGT541

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

(Strategic Human Resource Management)

3(3-0-9)

MGT565

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต

(Change Crisis Management in Perspective)

3(3-0-9)

MGT621

การจัดการความซับซ้อนและกลยุทธ์ทั่วโลก

(Global Complexity Strategic Management)

3(3-0-9)

MGT641

จริยธรรมทางการจัดการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(Ethics for Management, Good Governance Social Responsibility)

3(3-0-9)

MGT644

การจัดการระบบวิธีคิดและประเด็นปัญหาทางการจัดการ

(Mindset Management and Management Issues)

3(3-0-9)

MGT649

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การสมัยใหม่

(Strategic in Modern Organization Management)

3(3-0-9)

MGT650

สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารจัดการสมัยใหม่

(Seminar in Modern Organization Management Issues)

3(3-0-9)

MGT653

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

(Internal Auditing and Control)

3(3-0-9)

กลุ่มการตลาดเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MKT504

กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และราคา

(Value Added Value Creation of Product Price Strategy)

3(3-0-9)

MKT505

กลยุทธ์ในการจัดการการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้า และระบบโซ่อุปทานเพื่อการตลาด

(Channels of Distributions Supply Chain Management for Marketing)

3(3-0-9)

MKT506

กลยุทธ์และยุทธวิธีในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

(Integrated Marketing Communication Strategies Tactics)

3(3-0-9)

MKT507

การตลาดเพื่อสังคม

(Social Marketing)

3(3-0-9)

MKT512

การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์

(Digital Social Media Marketing)

3(3-0-9)

MKT532

การวิเคราะห์ลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค

(Consumer Analysis and Behavior)

3(3-0-9)

MKT534

การตลาดระหว่างประเทศ

(International Marketing)

3(3-0-9)

MKT629

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับนักการตลาด

(Strategic Management for Marketer)

3(3-0-9)

MKT630

สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารจัดการธุรกิจสำหรับนักการตลาด

(Seminar in Business Management Issues for Marketer)

3(3-0-9)

กลุ่มบูรณาการการจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

FIB550

การบริหารความเสี่ยงและการปกป้องความเสี่ยง

(Risk Management Protecting)

3(3-0-9)

FIB553

กรณีศึกษากลยุทธ์ทางการเงินการลงทุน

(Financial and Inventment Strategy Case Study)

3(3-0-9)

LSM510

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

(Strategic Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-9)

LSM530

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

(Inventory and Warehouse Management)

3(3-0-9)

MGT537

การบริหารจัดการและการทำงานกับเจนเนอเรชั่น

(Management and Working with Generation)

3(3-0-9)

MGT538

การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

(Creativity and Business Innovation Development)

3(3-0-9)

MGT650

สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารจัดการสมัยใหม่

(Seminar in Modern Organization Management Issues)

3(3-0-9)

MKT506

กลยุทธ์และยุทธวิธีในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

(Integrated Marketing Communication Strategies Tactics)

3(3-0-9)

MKT512

การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์

(Digital Social Media Marketing)

3(3-0-9)

MKT629

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับนักการตลาด

(Strategic Management for Marketer)

3(3-0-9)

หมวดวิชาอื่น ๆ (Others)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BUS691

การค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

3 หน่วยกิต

BUS692

การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน

(Written Comprehensive Examination)

ไม่นับหน่วยกิต

BUS693

การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

(Oral Comprehensive Examination)

ไม่นับหน่วยกิต

BUS699

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

12 หน่วยกิต

  • แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

แบบ ข

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน
BUS501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่
ENG509 ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด สำหรับบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน
BUS501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่
ENG509 ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FIB567 การจัดการการเงินและการบัญชี
MGT523 องค์การและการจัดการทรัพยากร-มนุษย์
MKT524 การจัดการการตลาด

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FIB567 การจัดการการเงินและการบัญชี
MGT523 องค์การและการจัดการทรัพยากร-มนุษย์
MKT524 การจัดการการตลาด

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
IMG528 การจัดการการผลิตและโซ่อุปทาน
ECN522 เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
BUS521 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
……………… วิชาเลือก 1

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
IMG528 การจัดการการผลิตและโซ่อุปทาน
ECN522 เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
BUS521 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
……………… วิชาเลือก 1

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
……………… วิชาเลือก 2
BUS699 วิทยานิพนธ์

3(3-0-9)
6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
……………… วิชาเลือก 2
……………… วิชาเลือก 3
……………… วิชาเลือก 4

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

BUS699 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
……………… วิชาเลือก 5
BUS691 การค้นคว้าอิสระ
BUS692 การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
BUS693 การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

3(3-0-9)
3(3-0-9)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

วิชาบังคับ

18

วิชาบังคับ

18

วิชาเลือก

6

วิชาเลือก

15

วิทยานิพนธ์

12

วิทยานิพนธ

3

รวม

36

รวม

36

วิธีสมัครเรียน
1.สมัครออนไลน์  http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu.register/
2. สมัครด้วยตนเอง โดยเดินทางเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ โทร.082-3010801 , 043-224111
2. LINE@ : @gradspukk  https://line.me/R/ti/p/@gradspukk
3. Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  facebook.com/gradspukk/

คลิกเพื่อดาวน์โหลด โบชัวร์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สมัครเรียน