หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

/หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2019-06-14T15:21:10+07:00

รู้จักหลักสูตร

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศีปทุม นั้นไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้รวมกันในรายวิชาของกลุ่มวิชาเอก ทั้ง 13 กลุ่มวิชา ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การประกันภัย และผู้ประกอบการใหม่ การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีศักยภาพที่ครบถ้วนตาม ปณิธาน (Wish) ของมหาวิทยาลัยที่ว่าปัญญา (Intellectual) เชี่ยวชาญ (Professional) เบิกบาน (Cheerfulness) คุณธรรม (Morality)

 

สาขาที่เปิดสอน

1. สาขาวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
2. สาขาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จุดเด่นของสาขา

 • เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
 • คณาจารย์พร้อมให้คําปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
 • จบเร็วภายใน 1 ปี 4 เดือน (ตามหลักสูตร)

 

ระยะเวลาในการศึกษา

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น.
1 ปี 4 เดือน แบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

180,000 บาท (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา เทอมละ 45,000 บาท)
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (39 หน่วยกิต)

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาโท
 • ภาษาที่ใช้   หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาไทย  หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยและ / หรือภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คณาจารย์มืออาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น

อีเมล์ : vichit.uo@spu.ac.th

 วุฒิการศึกษา :

– D.B.A. (Marketing) The University of Sarasota, USA
– D.I.B.A Nova Southeastern University, Florida, USA.
– วทม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียนดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ดังนี้
  1. ทำงานในตำแหน่งงานบริหารขององค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
   • ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลวางแผน ให้คำปรึกษา
   • ฝ่ายการตลาด
   • ฝ่ายขาย
   • ฝ่ายสนับสนุนการผลิต
   • ฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์
   • ฝ่ายจัดซื้อจัดหา เป็นต้น
  2. เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
  3. เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ

  นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ นักวิจัย หรืออาจารย์ มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญาของหลักสูตร

การพัฒนามหาบัณฑิตด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วย  ปัญญา  และคุณธรรมและการนำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้มีความยั่งยืน

 • ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  โดยใช้ทรัพยากรภายนอกและความร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และด้วยสภาวการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นความเชี่ยวชาญในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ถูกต้องอันเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารกิจการในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ

2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการนำเอาหลักวิชาการทางบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณ

3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเน้นด้านการวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจของไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด โบชัวร์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
คลิกดูรายละเอียดแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สมัครเรียน