หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

/หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-02-26T11:10:54+07:00

Untitled Document

 

ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย         :        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      ภาษาอังกฤษ     :        Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็มภาษาไทย         :         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
      ชื่อย่อภาษาไทย          :         ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :        Master of Education (Educational Administration)
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :         M.Ed. (Educational Administration)
        

รู้จักหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอน และเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น“ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร
      1. สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
      2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
      3. สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพด้วยการเรียนกับผู้บริหาร จากองค์กรที่มีชื่อเสียง เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
      4. คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
      5. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ
      6. เป็นสถานบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ปริญญาโททางการศึกษา
      7. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ
     

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง
http://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/

ระยะเวลาในการศึกษา
     ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา
     ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (เวลา 09.00 – 17.30 น.)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
     กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา) 42 หน่วยกิต
     กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา) 36 หน่วยกิต

 

คณาจารยมืออาชีพ

คณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

– ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก), 2550
– ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 (โครงการคุรุทายาท), 2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

– อาจารย์สำนักงานรองอธิการบดี (ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)

– รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– ปร.ด. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557

– บธ.ม. (พานิชย์อิเล็กทรอนิคส์), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552

– บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

– คณบดีคณะศิลปศาสตร์

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

– Ed.D. (Administrative & Policy Studies), University of Pittsburgh, U.S.A.

– M.S. (Business Education), New Hampshire College, U.S.A., 1993

– ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2525

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2554

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525

ประสบการณ์การทำงาน

2530     ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านวังแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

2532     ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2535     อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2537     ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

2540     ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

2542     หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

2543     หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

2545     ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดตาก

2546     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

2552     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

2559     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว

            – อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ปริญญาตรี: เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555

ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520

ประสบการณ์ทำงาน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่,แพร่

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ดร.จิรายุ ศรีสง่าชัย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557

ค.อ. (เทคนิคช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 2554

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

– ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540

– กศ.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2522

ดร.สุพรรณี สมานญาติ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540

– ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523

– กศ.บ. (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน, 2513

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

– ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

– รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

– กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2543

– ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2537

ดร.เสน่ห์ คำสมหมาย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ค.ด. (การบริหารและจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2555

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2539

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530

ค.บ. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2524

ประสบการณ์การทำงาน           

–  อาจารย์ 1 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

–  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

–  เป็นคณะอนุกรรมการ (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

–  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 23

จังหวัดกาฬสินธุ์

–  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ตามคำสั่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1155/2553 สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

–  เลขานุการสมาคมนักการศึกษามหาสารคาม

–  เป็นคณะอนุกรรมการ (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24

–  นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

–  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.วิรัช เจริญเชื้อ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2552

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538

ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเลย 2526

ประสบการณ์การทำงาน

2523     ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

2527     อาจารย์ 1 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

2535     ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

2539     ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

2543     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

2551     ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ค.ด. (บริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558

กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2549

ข้อมูลติดต่อ โทร 043-224111 อีเมล์: chakkaphan.ch@spu.ac.th

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     1.ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
     2.รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
     3.รองศาสตราจารย์ ชารี มณีศรี
     4.รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมท