หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

/หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-30T15:32:41+07:00

Untitled Document

 

ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย         :        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      ภาษาอังกฤษ     :        Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็มภาษาไทย         :         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
      ชื่อย่อภาษาไทย          :         ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :         ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :         M.Ed. (Educational Administration)
        

รู้จักหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอน และเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น“ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร
      1. สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
      2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
      3. สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพด้วยการเรียนกับผู้บริหาร จากองค์กรที่มีชื่อเสียง เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
      4. คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
      5. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ
      6. เป็นสถานบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ปริญญาโททางการศึกษา
      7. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ
     

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง
http://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/

ระยะเวลาในการศึกษา
     ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา
     ภาคเสาร์ – อาทิตย์ (เวลา 09.00 – 17.30 น.)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
     กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา) 42 หน่วยกิต
     กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา) 36 หน่วยกิต

 

คณาจารยมืออาชีพ

คณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

– ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก), 2550
– ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 (โครงการคุรุทายาท), 2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

– อาจารย์สำนักงานรองอธิการบดี (ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)

– รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– ปร.ด. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557

– บธ.ม. (พานิชย์อิเล็กทรอนิคส์), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552

– บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

– คณบดีคณะศิลปศาสตร์

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

– Ed.D. (Administrative & Policy Studies), University of Pittsburgh, U.S.A., 2000

– M.S. (Business Education), New Hampshire College, U.S.A., 1993

– ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2525

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2554

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525

ประสบการณ์การทำงาน

2522     ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2530     ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านวังแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

2532     ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2535     อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันอำเภอโนนศิลา)

2537     ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

2540     ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

2541     หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอภูมิรัต จังหวัดสงขลา

2542     หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

2543     หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

2544     หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเปือยน้อยและอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2545     ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดตาก

2546     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

2552     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

2559     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2560     ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

2561     เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561

ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว

            – อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โทร.: 0 2579 1111 ต่อ 2208 อีเมล์: navarat@spu.ac.th, tanjai.pa@,sn.com

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ปริญญาตรี: เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศนียบัตร: Oracle SQL Certification, 2005 Oracle

ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555

ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520

ประสบการณ์ทำงาน

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพะเยา

หัวหน้าฝ่ายวินัยและนิติกร สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่,แพร่

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ดร.สุพรรณี สมานญาติ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540

– ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523

– กศ.บ. (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน, 2513

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

– ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

– รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

– ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

– กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2543

– ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2537

ดร.เสน่ห์ คำสมหมาย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ค.ด. (การบริหารและจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2555

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2539

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530

ค.บ. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2524

ประสบการณ์การทำงาน           

–  อาจารย์ 1 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

–  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

–  เป็นคณะอนุกรรมการ (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

–  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 23

จังหวัดกาฬสินธุ์

–  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ตามคำสั่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1155/2553 สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

–  เลขานุการสมาคมนักการศึกษามหาสารคาม

–  เป็นคณะอนุกรรมการ (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24

–  นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

–  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.วิรัช เจริญเชื้อ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2552

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538

ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเลย 2526

ประสบการณ์การทำงาน

2523     ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

2527     อาจารย์ 1 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

2535     ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

2539     ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

2543     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

2551     ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ค.ด. (บริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558

กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2549

ข้อมูลติดต่อ โทร 043-224111 อีเมล์: chakkaphan.ch@spu.ac.th

ดร.จิรายุ ศรีสง่าชัย

– อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

– อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                      

วุฒิการศึกษา

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557

ค.อ. (เทคนิคช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 2554

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ราชภัฏมหาสารคาม

 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     1.ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
     2.รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
     3.รองศาสตราจารย์ ชารี มณีศรี
     4.รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
     5.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี
     6.รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
     7.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา
     8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
     9.ดร.สุพรรณี สมานญาติ
     10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
     11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
     12.ดร.วีระเดช ซาตา
     13.ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  
     14.ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
     15.ดร.วิรัช เจริญเชื้อ
     16.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา
     17.ดร.สุภชัย จันปุ่ม
     18.ดร.เสน่ห์ คำสมหมาย
     19.ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู
     20.ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
     21.ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง
     22.ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย
     23.ดร.พิทักษ์ พลคชา
     24.ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
     25.ดร.กรรณิกา ยอดสง่า
     26.ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่

 

โครงสร้างหลักสูตร

    โครงสร้างหลักสูตร

    ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต กรณีต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต กรณีไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

     แบ่งเป็น 2 แผน คือ

               แผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร กรณีต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต หรือกรณีไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

              แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร กรณีต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต หรือกรณีไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา 42 หน่วยกิต กรณีต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา มีดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

-

-

หมวดวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า 24

ไม่น้อยกว่า 24

หมวดวิชาเลือก

6

12

สารนิพนธ์

-

6
วิทยานิพนธ์

12

-

รวม

ไม่น้อยกว่า 42 ไม่น้อยกว่า 42

หมายเหตุ: วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory)

 

รายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา 36 หน่วยกิต กรณีไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา มีดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

-

-

หมวดวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า 18

ไม่น้อยกว่า 18

หมวดวิชาเลือก

6

12

สารนิพนธ์

-

6
วิทยานิพนธ์

12

-

รวม

ไม่น้อยกว่า 42 ไม่น้อยกว่า 42

หมายเหตุ: วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory)

 

  • รายวิชาที่เปิดสอน

               หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (Remedial Courses)  

               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EDA501

พื้นฐานทางการศึกษา

(Educational  Foundations)

ไม่นับหน่วยกิต

 

               หมวดวิชาบังคับ (Required Course) (24 หน่วยกิต) กรณีต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EDA510

หลักการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำทางการศึกษา

(Principles of Educational Administration and Educational Leadership)

3(3-0-9)

EDA511

นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนทางการศึกษา

(Policies, Strategies and Educational Planning)

3(3-0-9)

EDA512

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา   

(Innovation and Information Management for Education)

3 (90)

EDA513

การประกันคุณภาพการศึกษา

(Educational Quality Assurance)

3 (3-0-9)

EDA514

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา      

(Research Methodology in Educational Administration)

3 (3-0-9)

EDA515

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา   

(Seminar in Educational Administration)

3 (3-0-9)

EDA516

การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา      

(Administration of Education Institutions and Education)

3 (3-0-9)

EDA517

การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา

(Practices in Administration of Education Institutions and Education)

3 (3-0-9)

 

 

               หมวดวิชาบังคับ (Required Course) (18 หน่วยกิต) กรณีไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EDA510

หลักการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำทางการศึกษา

(Principles of Educational Administration and Educational Leadership)

3(3-0-9)

EDA511

นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนทางการศึกษา

(Policies, Strategies and Educational Planning)

3(3-0-9)

EDA512

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา   

(Innovation and Information Management for Education)

3 (90)

EDA513

การประกันคุณภาพการศึกษา

(Educational Quality Assurance)

3 (3-0-9)

EDA514

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา      

(Research Methodology in Educational Administration)

3 (3-0-9)

EDA515

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา   

(Seminar in Educational Administration)

3 (3-0-9)

 

              หมวดวิชาเลือก (Electives)

              สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก2 ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต และสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต       

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EDA530

องค์การแห่งการเรียนรู้    

(Learning Organization)

3(3-0-9)

EDA531

การพัฒนาองค์การและการจัดการ

(Organization Development and Management)

3(3-0-9)

EDA532

จิตวิทยาการบริหาร

(Psychology Management)

3(3-0-9)

EDA533

บริบทและแนวโน้มการบริหารการศึกษา    

(Contexts and Trends in Educational Administration)

3(3-0-9)

EDA535

การบริหารและประเมินโครงการ

(Project Management and Evaluation)

3(3-0-9)

EDA537

เทคนิคการสอนในยุคดิจิทัล

(Teaching Technique in Digital Age)

3(3-0-9)

 

        

หมวดวิชาอื่น ๆ (Others)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EAD691

การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน

(Written Comprehensive Examination)

ไม่นับหน่วยกิต

EAD692

การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

(Oral Comprehensive Examination)

ไม่นับหน่วยกิต

EDA698

สารนิพนธ์

(Thematic Paper)

6  หน่วยกิต

EDA699

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

12 หน่วยกิต

 

  • แผนการศึกษา (42 หน่วยกิต กรณีต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ)

แผน ก แบบ ก2

แบบ ข

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน
EDA501 พื้นฐานทางการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน
EDA501 พื้นฐานทางการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
EDA510 หลักการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDA511 นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนทางการศึกษา
EDA512 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
EDA513 การประกันคุณภาพการศึกษา

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
EDA510 หลักการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDA511 นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนทางการศึกษา
EDA512 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
EDA513 การประกันคุณภาพการศึกษา

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDA514 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
EDA515 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
EDA5XX วิชาเลือก 1
EDA5XX วิชาเลือก 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDA514 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
EDA515 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
EDA5XX วิชาเลือก 1
EDA5XX วิชาเลือก 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EDA516 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
EDA517 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
EDA699 วิทยานิพนธ์

3(3-0-9)
3(90)
6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EDA516 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
EDA5XX วิชาเลือก 3
EDA5XX วิชาเลือก 4
EDA517 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
EAD691 การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
EAD692 การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3 (90)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BUS699 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
EDA698 สารนิพนธ์

6

 

  • แผนการศึกษา (36 หน่วยกิต กรณีไม่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ)

แผน ก แบบ ก2

แบบ ข

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน
EDA501 พื้นฐานทางการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน
EDA501 พื้นฐานทางการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
EDA510 หลักการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDA511 นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนทางการศึกษา
EDA512 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
EDA513 การประกันคุณภาพการศึกษา

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
EDA510 หลักการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDA511 นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนทางการศึกษา
EDA512 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
EDA513 การประกันคุณภาพการศึกษา

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDA514 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
EDA515 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
EDA5XX วิชาเลือก 1
EDA5XX วิชาเลือก 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDA514 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา
EDA515 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
EDA5XX วิชาเลือก 1
EDA5XX วิชาเลือก 2

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EDA699 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EDA5XX วิชาเลือก 3
EDA5XX วิชาเลือก 4
EAD691 การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
EAD692 การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

3(3-0-9)
3(3-0-9)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
BUS699 วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
EDA698 สารนิพนธ์

6

 

จบที่นี่มีงานทำ
      1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
      2. นักบริหาร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
      3. นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
      4. นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
      5. อาจารย์โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
            หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการบริหารการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
      1. มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบของการปฏิรูปการบริหารศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงาน
      2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
      3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
      4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
      5. มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

 

วิธีสมัครเรียน
      1.สมัครออนไลน์  http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu.register/
      2. สมัครด้วยตนเอง โดยเดินทางเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
      1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ โทร.082-3010801 , 096-3019607 , 043-224111 , 095-6638594 , 084-2000100
      2. LINE@ : @gradspukk
      3. Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น