คณะบริหารธุรกิจ 2019-02-13T08:55:16+07:00

สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชาการจัดการ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจ Digital marketing เพื่อเป็นการปูพื้นฐานธุรกิจและการทำงานจริงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกศาสตร์ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้น่าสนใจการบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างรายได้ด้วย Digital Marketing ปลูกฝัง DNA ให้เป็นนักบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารงานจริงจากนักบริหารมืออาชีพ พร้อมฝึกทักษะการเป็นนักบริหารจากห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลองเพื่อเรียนรู้การนำกลยุทธ์มาพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จุดเด่น

มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ

  • สร้างนักบริหารมืออาชีพ
  • มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
  • ครอบคลุมทุกศาสตร์ในการทำธุรกิจ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)

สาขาวิชาการตลาด

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่น

– ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ
– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
– ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
– ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
– นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

  • นักวิเคราห์การตลาด
  • เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  • ตัวแทนขาย
  • เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

สมัครเรียน