super fake watches

ศิษย์เก่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

/ศิษย์เก่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศิษย์เก่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2018-09-28T16:34:50+00:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นความเชี่ยวชาญในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ถูกต้องอันเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารกิจการในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถนำเอาหลักวิชาการทางบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณและส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเน้นด้านการวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจของไทย

นายบุนยืน ดวงสอน

(Boungnuen Douangsone)

สถานที่ทำงาน : Petroleum Trading lao Public Company บริษัท ปิโตรเลี่ยมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน

ตำแหน่ง : Human Resource Director

ความประทับใจ : ประทับใจในการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นและมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในห้อง และคณาจารย์ผู้สอน

นางสาวเต็มสินี ภูมิเวียงศรี

สถานที่ทำงาน : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่ง : พนักงานภาษีสรรพากร

ความประทับใจ : ความสำเร็จอยู่ที่ตัวเรา ความภูมิใจอยู่ที่ตัวอาจารย์

นางถวิลวงศ์  นรภาร

สถานที่ทำงาน : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความประทับใจ : ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยม และเรียนสนุก

นางสาวญาณิศา ปานง่อม

สถานที่ทำงาน : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่งสมัคร : นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ความประทับใจ :

  1. ได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น
  2. บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ให้ศิษย์นำไปปรับใช้ได้ดี

นางสาวพรรวี พงษ์ฤทธิ์

สถานที่ทำงาน : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ความประทับใจ : เวลาเรียนแล้วมีความสุข อาจารย์น่ารักเป็นกันเอง เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงๆ ถ่ายทอดได้ดีมาก ประทับใจสุดๆเลยค่ะ

นายเจษฎา ธาระธรรม

สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว

ความประทับใจ : ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความเป็นกันเอง มีการเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี จึงทำให้ทุกครั้งที่มาเรียนมีความสุขและสนุกมากๆ

นางสาวฐิติพร พวงผกา

สถานที่ทำงาน : ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

ตำแหน่ง : Relief pool

ความประทับใจ : ความเป็นกันเองของท่านอาจารย์ และบุคลากรที่มีต่อนักศึกษา รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่มาเรียนค่ะ

นายบัวแสวง มะนีคง

(BOUASAVEANG MANIKHONG)

สถานที่ทำงาน : Petroleum Trading lao Public Company บริษัท ปิโตรเลี่ยมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน

ตำแหน่งสมัคร : Director

ความประทับใจ : ประทับใจในการจัดการเรียนการสอน ได้รับการดูแลอย่างดีของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง สามารถนำไปใช้ได้จริง

นางสาวนิภาพร สมอดี

สถานที่ทำงาน : สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความประทับใจ : ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน และเพื่อนที่น่ารัก

นางสาวกาญจน์พนิตตา สุวรรณศรี

สถานที่ทำงาน : โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความประทับใจ : ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกๆท่าน  ทุกการงานย่อมมีความยากลำบาก ทุกความยากลำบากย่อมทำให้เราสบายภายหลัง

นางสาวอรุณากร บุตตาสี

สถานที่ทำงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ความประทับใจ : อาจารย์สอนน่ารักมากค่ะ ^_^

นางสาวนฤมล ป้อมสุวรรณ

สถานที่ทำงาน : สํานักงานอัยการภาค 4

ตำแหน่งสมัคร : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความประทับใจ : ประทับใจอาจารย์ทุกๆท่าน เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย

นางสาวภาวิณี  ทุมวิเศษ

สถานที่ทำงาน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (The Siam Commercial Bank Public Company Limited : SCB)

ตำแหน่ง : พนักงานธนกิจ

ความประทับใจ : เรียนสนุก เพื่อนร่วมรุ่นน่ารัก บรรยากาศการเรียนดี

นางสาวณัฐกานต์  แปงแก้ว

สถานที่ทำงาน : ศาลอุทธรณ์ภาค 4

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความประทับใจ : เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย อาจารย์เป็นกันเอง บรรยากาศร่มรื่น และเพื่อนร่วมรุ่นที่ดี

นางสาวมยุรี อุ่นพลทอง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ความประทับใจ : มีความสุขในการเรียน ความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ทุกท่าน อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง ให้ความรู้ ให้แนวคิดใหม่ๆ มีความเมตตากับศิษย์ทุกคน ได้เรียนรู้กับอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง

นางสาวอาภาพร นิลศิริ

สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว

ความประทับใจ : ประทับใจอาจารย์ดูแลนักศึกษา เอาใจใส่เป็นอย่างดี

นางสาวสายสุดา สามหมอ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบบัญชี

ความประทับใจ : ประทับใจอาจารย์ และผู้สอนที่มีประสบการณ์จริง

นางสาวปรียากรณ์ อันทับ

สถานที่ทำงาน : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ขอนแก่น

ตำแหน่ง : นักวินิฉัย

ความประทับใจ : ประทับใจอาจารย์ที่สอนเก่งและมีประสบการณ์จริงค่ะ

นายสุวิทย์ จันทร์เจริญ

สถานที่ทำงาน : สํานักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น กรมทางหลวง

ตำแหน่ง : ฝ่ายสนามส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ความประทับใจ : “มีความสุขที่ประสบผลสำเร็จ”

นายธนา อุชาดี

สถานที่ทำงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่ง : อัยการศาลสูง

ความประทับใจ : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกได้ความรู้

นางสาวธนัชญา จันลารักษ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความประทับใจ : เรียนสนุก ได้ความรู้ อาจารย์เก่ง เป็นกันเอง

นางสาวธัญรัศม์ ณัยประภารัตน์

สถานที่ทำงาน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Bank of Ayudhya Public Company Limited

ตำแหน่ง : CSR

ความประทับใจ : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุก อบอุ่น ได้ความรู้

นางสาววิไลลักษณ์ ไชยคราม

สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว

ความประทับใจ : มีมิตรภาพที่ดี มีความสุข คณะครูและอาจารย์น่ารัก จิตใจดี เป็นกันเองค่ะ

นางสาวกฤตติกา ซองรัมย์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ความประทับใจ : ประทับใจ คณาจารย์ทุกท่าน

นายภัทรพงศ์ มูลน้อย

สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว (ร้านเดิม barbershop)

ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการ

ความประทับใจ : รักทุกคนครับ พี่ๆ และคณาจารย์ น่ารักมากครับ

นางจุฑามาศ นุ่มศรี

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น กรมสรรพากร

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ความประทับใจ : ประทับใจ ความปรารถนาดี ที่อาจารย์ทุกท่านมีให้ค่ะ

นายสิทธิชัย วรชิน

สถานที่ทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน

ความประทับใจ : ประทับใจอาจารย์ผู้สอน ใจดี สถานที่เรียนสะดวกสบาย เพื่อนๆ เป็นกันเอง

นายสุกฤษฎิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์

สถานที่ทำงาน : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB Bank Public Company Limited

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ความประทับใจ : เรียนที่ศรีปทุมได้ทั้งความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง และยังได้ครอบครัวเพิ่ม เป็นมิตรภาพที่ดี และยังได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวนี้

นางเฉลิมขวัญ วงษ์เวช

สถานที่ทำงาน : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Krung Thai Bank Public Company Limited

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

ความประทับใจ : ประทับใจในอาจารย์ที่สอน ความรู้จากประสบการณ์ใช้ได้จริง

นางสาวจงจิตร พาอำนาจ

สถานที่ทำงาน : สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ความประทับใจ : เรียนจากประสบการณ์จริง ความรู้จริง

จันทอน สิดทิไซ

สถานที่ทำงาน : บริษัท ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง ลาวจำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอภินันท์ ประเสริฐ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน ปฏิบัติกน้าที่ เลขนุการผู้นำนวยการ

ความประทับใจ : เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง คณบดีให้ความสำคัญกับนักศึกษาเท่าเทียมกันทุกคน

นางสาวภิราภรณ์ ถุงจันทร์แก้ว

สถานที่ทำงาน : ธรุกิจส่วนตัว

ตำแหน่ง : เจ้าของแฟรนไชส์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้ขอนแก่น @ไทม์คาร์แคร์

ความประทับใจ : ในการที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์จาก กทม. และอาจารย์ที่มาบรรยายมาจากนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ
และได้รู้จักเพื่อนใหม่มิตรภาพดีๆ จากรั้วมหาลัยวิทยาลัยศรีปทุม

ร.อ.นฤนาท ทับทิมไสย

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

ตำแหน่ง : ประจำแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารการเงิน

ความประทับใจ : ที่แห่งนี้สอนเราว่า ความสำเร็จอยู่ที่ลงมือทำ มี VISION และไม่ลืม MISSION ของตนเอง ❤❤❤