มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 2018-09-14T14:27:33+00:00

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา

1. ตำแหน่ง อาจารย์ประจำอาจารย์สาขาการตลาด 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง อาจารย์ประจำอาจารย์สาขาการจัดการ 2 อัตรา

คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้

-วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ตรงตามสาขาวิชา)
-ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดอายุ
*ถ้ามีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนวแนวการศึกษา 2 อัตรา
คุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
-ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดอายุ
– ชอบและรักในงานประชาสัมพันธ์ สามารถออกต่างจังหวัดได้

2. เลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
-ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดอายุ
– มีประสบการณ์ด้านการเงิน การตลาด และงานบริหาร

ยื่นเอกสาร และกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สอบถามโทร : 043-224119 ต่อ 204 (ฝ่ายบุคคล) เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นช่วงพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)