super fake watches

คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท

/คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท
คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท 2019-02-27T10:01:53+00:00

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1. สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะแล้ว
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านกฎหมายหรือประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่น้อยกว่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

หลักฐานการสมัครเรียนระดับปริญญาโท
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ชุด
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน……….จำนวน 3 ชุด
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว………………………..จำนวน 3 รูป