มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท

/คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท
คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท 2018-11-28T10:16:07+00:00

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1. สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะแล้ว
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านกฎหมายหรือประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่น้อยกว่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือหากคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.5 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
3. ได้รับการสนับสนุนจากหน่ายงาน และบริษัท ห้างร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัครเรียนระดับปริญญาโท
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ชุด
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน……….จำนวน 3 ชุด
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว………………………..จำนวน 3 รูป