คณะศิลปศาสตร์ 2019-04-06T11:36:23+07:00

รู้จักหลักสูตร

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาพร้อมเรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษาที่ทันสมัย ด้วยระบบ Quartet ทั้งนี้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการฟังได้ที่ห้อง Mini-theater ควบคู่ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจและเข้าใจการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจหลักการพื้นฐานในการบริหารธุรกิจเบื้องต้นภาษาอังกฤษเพื่อการบริการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

  • เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
  • ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษาที่ทันสมัย ด้วยระบบ Quartet

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (English for Business Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (English for Business Communication)

สมัครเรียน