มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย ชั้นนำของคนรุ่นใหม่.. “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224111 / 09 2537 4400, 11, 22, 33

khonkaen@spu.ac.th

จันทร์-อาทิตย์ : 08.30-16.30 น.

คณะศิลปศาสตร์ 2019-02-13T08:55:48+00:00

รู้จักหลักสูตร

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาพร้อมเรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษาที่ทันสมัย ด้วยระบบ Quartet ทั้งนี้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการฟังได้ที่ห้อง Mini-theater ควบคู่ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจและเข้าใจการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจหลักการพื้นฐานในการบริหารธุรกิจเบื้องต้นภาษาอังกฤษเพื่อการบริการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

  • เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
  • ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษาที่ทันสมัย ด้วยระบบ Quartet

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (English for Business Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (English for Business Communication)

สมัครเรียน