super fake watches
คณะศิลปศาสตร์ 2020-09-16T15:05:13+00:00
คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี (Undergraduate degree)

  • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ใ ช้ ภ า ษ า
สื่ อ ส า ร ธุ ร กิ จ


เพราะยุคนี้ต้องมี 2 ทักษะ !ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษได้ SPUKK จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่เหนือกว่า กับ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกฝนทักษะ2 ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งการสื่อสารและเจรจาด้านธุรกิจ เพื่อใช้ภาษาในการทำงานธุรกิจประเภทต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ จัดสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้สุดแน่นในห้องปฏิบัติการทันสมัย พร้อมฝึกประสบการณ์ตรง กับหน่วยงานมีชื่อในไทยและต่างประเทศ เราไม่เพียงแค่พูดอังกฤษได้ แต่ที่นี่เด็กๆต้องใช้ภาษาสื่อสารได้กับทุกอาชีพ!

 

จุดเด่น

" เรียนสนุก อัพเกรดภาษาอังกฤษให้ปังกว่าใคร "

อัพเกรดด้านภาษาให้เหนือกว่าใคร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่การเรียนบริหารธุรกิจ ที่ให้นักศึกษาต่อรองธุรกิจทั่วโลกได้คล่องปรื้อ สั่งสมประสบการณ์ความรู้กับการฝึกงาน จากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ เปิดโอกาสการทำงานสู่เวทีสากลระดับโลก

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- พนักงานแปล
- ล่าม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานประจำสายการบิน
- พนักงานโรงแรม
- พนักงานบริษัทนำเที่ยว (ไกด์นำทัวร์)
- ครู อาจารย์
- เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา

บ ริ ษั ท ชั้ น นำ ที่ DEK- SPUKK เลือกได้ !
- สถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำทั้งในและต่างประเทศ
- สถานกงสุลใหญ่
- บริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
- บริษัททัวร์ทั้งในและต่างประเทศ
- โรงแรมชื่อดังทั่วประเทศ
- โรงเรียนหรือมหาลัยในประเทศ
- สายการบินทั้งในและต่างประเทศ

สมัครเรียน