super fake watches

คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี

/คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติและหลักฐาน ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี 2022-10-12T10:15:06+00:00

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี

1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
2. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
4. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาตรี

1. ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 3 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2 หรือเทียบเท่า……………..จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน…………….. จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน……………..จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว……………..จำนวน 3 รูป
5. อื่นๆ
– สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ)……………..จำนวน 1 ชุด
– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)……………..จำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ๆแนะแนวได้ที่ :