super fake watches

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2

/, NEWS, ไม่มีหมวดหมู่/กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2

โครงการ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2
ภายใต้หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษา:ตอบโจทย์นโยบายเรียนดี มีความสุข เป็นเลิศ มีชีวิตที่มั่นคง“
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

1.2 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

2.หน่วยงานผู้ร่วมดำเนินโครงการ

2.1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

2.3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2.4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2.12 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2.13 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2.14 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2.15 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

2.16 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

2.17 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น

3.18 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง การจัดเวที หรือพื้นที่ด้านวิชาการเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางงานวิจัย และวิชาการต่างๆ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เป็น เวทีนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิชาการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดแนวคิดเพื่อต่อยอดผลงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

4.วัตถุประสงค์
4.1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ได้รับฟังบรรยายและมวลประสบการณ์ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
4.2เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ตลอดจนมีเวทีภายในประเทศสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
4.3เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

5.ขอบข่ายของผลงานที่นำเสนอ

การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)”  ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ

          กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

          กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์

          กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย

 1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้
 2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 4. บทความวิชาการ

การนำเสนอผลงาน Hybrid Onsite & Online

6.1 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ณ สถานที่จัดงาน (Onsite)

6.2 การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ keynote speaker

6.3 การนำเสนอ

Online

การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย โดย Ms. Power point (ผ่านระบบ Online Google Meet, ZOOM) ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที

Onsite

   • การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย โดย Power point ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 7 นาที ซักถาม 3-5 นาที รวมไม่เกิน 12 นาที
   • การนำเสนอในรูปแบบ Poster presentation

การชำระเงินและขั้นตอนการส่งบทความ

การเตรียมบทความวิจัย และบทความวิชาการที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน              จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนด

   1. ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ในรูปแบบไฟล์ ms.word

ค่าลงทะเบียน นำเสนอแบบ Online และ Onsite

          กรณีนำเสนอแบบ Oral presentation ในระดับชาติ

o ผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ สำหรับนักศึกษา, อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวน 2,500 บาท ต่อบทความ

o ผู้เข้าร่วมงานออนไซต์ ลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท ต่อบทความ

กรณีนำเสนอแบบ Poster presentation ในระดับชาติ

o ผู้เข้าร่วมงานออนไซต์ จำนวน 2,500 บาท ต่อบทความ

กรณีนำเสนอแบบ Poster presentation ในระดับนานาชาติ

o ผู้เข้าร่วมงานออนไซต์ จำนวน 3,000 บาท ต่อบทความ

          กรณีนำเสนอแบบ Oral presentation ในระดับนานาชาติ

o ผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ สำหรับนักศึกษา, อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวน 3,000 บาท ต่อบทความ

o ผู้เข้าร่วมงานออนไซต์ ลงทะเบียนเพิ่ม รวมเป็น 3,500 บาท ต่อบทความ

กรณีเข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน)

o ท่านละ 800 บาท

ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านจะได้รับรับเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก อาหารว่าง อาหารกลางวัน

วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าลงเบียนโดยโอนเงินและชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 428-2-33956-6

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งบทความ

๐ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่นำเสนอผลงาน (แบบรายบุคคล)

>> https://forms.gle/rDERtadbQ2xGXuVu8

๐ ลงทะเบียนร่วมงาน (นำเสนอผลงานและเข้าร่วมงาน)

>> https://forms.gle/4bTUgqrLMLivkiEZA

๐ ลงทะเบียนร่วมงาน (แบบหมู่คณะ)

>> https://forms.gle/JKU5ze9ig2zgTokt5

Download Template บทความวิจัย และบทความวิชาการ ลิงค์ : https://drive.google.com/drive/folders/1rXyPxJOazbiOyUNy269lwFco50OlFQlh?usp=drive_link

 

8.กำหนดการประชุมวิชาการ

– วัน เวลา: วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

9.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน

   • ประกาศรับบทความเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประชุม
   • คัดเลือกบทความที่สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมฯ
   • ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการโดยคณะกรรมการวิชาการที่คัดเลือกโดยข่ายงานฯ
   • จัดเตรียมเอกสารและซีดีรอมรวมบทความประกอบการประชุมฯ
   • จัดประชุมวิชาการ ให้มีการนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย และ/หรือ แผ่นโปสเตอร์
   • จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการประชุมฯ
   • จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อที่เป็นที่สนใจในระหว่างการประชุมฯ

10.จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประชุม

รวมผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ไม่น้อยกว่า 100 คน จำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

– คณาจารย์-นักวิจัย และสาขาที่เกี่ยวข้อง

– นิสิต-นักศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   • นักวิชาการและนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในประเทศและต่างประเทศ
   • สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ในด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และประยุกต์ใช้ปรับใช้ให้เป็นที่เข้าใจอย่างกว้างขวาง
   • เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ
   • นิสิต นักศึกษามีเวทีภายในประเทศสำหรับฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวคิดในการวิจัย

12.กำหนดการที่สำคัญ

(1) เปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

(2) ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

(3) ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ในรูปแบบไฟล์ ms.word ส่งได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

(4) ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (แจ้งกลับทางอีเมล์ที่นำส่งบทความ)

(5) งานประชุมเชิงวิชาการ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

 

หมายเหตุ

*ผู้นำเสนอผลงาน Online จะได้รับใบประกาศนียบัตร, ของที่ระลึก,ใบเสร็จรับเงิน ผ่านช่องทางไปรษณีย์)

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2

ภายใต้หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษา:ตอบโจทย์นโยบายเรียนดี มีความสุข เป็นเลิศ มีชีวิตที่มั่นคง“

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ภาคกลางวัน

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการ
09.00-09.30 น.

09.30-09.45 น.

09.45-10.30 น.

พิธีเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ  ครั้งที่ 2

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กล่าวรายงาน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

Keynote Speaker “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10.30-11.50 น. Keynote Speaker ภายใต้หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาสู่เรียนดีมีความสุข

เพื่อความเป็นเลิศ และความมั่นคงของชีวิต”

โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการ 1) นำเสนอแบบบรรยาย 2) นำเสนอแบบโปสเตอร์

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 และ 14.30 น.

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   1. ชำระค่าลงเบียนโดยโอนเงินและชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย 428-2-33956-6ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
   2. สมัครและส่งบทความ ในระบบตาม QR code ดังนี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่นำเสนอผลงาน
(แบบรายบุคคล)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
(นำเสนอผลงานและเข้าร่วมงาน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (แบบหมู่คณะ)

เอกสารโครงการ และกำหนดการ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 043-224111 092-5374433, 082-3010801

Line id : @gradspukk

Facebook : https://www.facebook.com/gradspukk

สายตรง 1. รศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ โทร. 095-4251392

By | 2024-01-24T14:54:23+00:00 January 24th, 2024|Categories: Hot News, NEWS, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2

About the Author: