NEWS & ACTIVITIES

/NEWS & ACTIVITIES

Hot News

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

By | 2020-08-28T15:42:41+07:00 August 19th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 08.00 – 08.30 น.    นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนรับเอกสารและอาหารว่าง 09.00 – 09.20 น.     ชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุม 09.20 – 09.40 น.     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ 09.40 – 10.00 น.    แนะนำคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 10.00 – 10.30 น.    [...]

Comments Off on ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น