super fake watches

ปริญญาตรี

/ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 2024-06-04T15:47:35+07:00

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ + คณะนิเทศศาสตร์

 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

   ”ถ่ายทอดศักยภาพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย CG & Animation
ผ่านการเล่าเรื่องโดยมุมมองของผู้กำกับการแสดง”

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจบันเทิงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG&Animation มาร่วมกับแสง สี เสียง สรรค์สร้างงานอีเวนท์และงานแสดง แสง สี เสียงแบบครบวงจร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน + คณะบริหารธุรกิจ

 

• สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

   ”รอบรู้ด้านการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย และ เชี่ยวชาญในระบบโลจิสติกส์”

“โปรแกรม 2 ปริญญา” ที่จะได้หลายศาสตร์ในสาขาเดียวแบบจุกๆ ทั้งการทำ Content Marketing, ยิง Ads, Live stream, ขายของออนไลน์ และยังได้ความรู้ในด้านระบบโลจิสติกส์ ที่คอยเชื่อมโยงธุรกิจตั้งแต่ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภค ช่วยพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

คณะศิลปศาสตร์

 

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

   ”เรียนรู้วิชาเฉพาะทางธุรกิจ + เก่งภาษาอังกฤษ”

ได้หลายศาสตร์ในสาขาเดียวแบบจุกๆ ได้เรียนกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ได้เรียนรู้ทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการ เจรจาทางธุรกิจและการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะบัญชี

 

• สาขาวิชาบัญชี

    “ภาษีดี บัญชีแน่น แม่นต้นทุน”

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย สร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

คณะนิเทศศาสตร์

 

• สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
• สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
• สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

    “เรียนรู้วิธีคิดแบบมืออาชีพ ฝึกทักษะการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล”

เซียนในการถ่ายภาพ ตัวจริงในการใช้โปรแกรมการออกแบบ เทพในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เรียนที่นี่ได้ทั้ง Art, Business และ Commercial เพื่อสายงานที่กว้างขึ้น

คณะบริหารธุรกิจ

 

• สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

   ”ครบเครื่องเรื่องการทำธุรกิจ เท่าทันธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวตลอดเวลา”

สาขาที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สามารถเริ่มธุรกิจได้ในระหว่างเรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• สาขานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

   ”ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี”

การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ทำงานจริง โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

 

• สาขาวิชาธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

   ”ฝึกฝนทักษะ ด้านการบริการ เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ”

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงในวงการ นักศึกษาจะได้การเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริงด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมสำหรับการเป็นมืออาชีพในสายงาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

   ”ความรู้ด้านโลจิสติกส์ มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย”

เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การกระจายรวมไปถึงการบริการลูกค้า เรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงมุ่งผลิตนักโลจิสติกส์มืออาชีพ

คณะนิติศาสตร์

 

• สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
• ปริญญาตรีใบที่สอง (เทียบโอนหน่วยกิตปริญญาตรีใบแรกได้)
• ปริญญาตรีสำหรับตำรวจ (เทียบโอนหน่วยกิตจากศูนย์ฝึกได้)

   ”หลักสูตรกฎหมายที่ทันสมัย “

การเรียนการสอนที่เข้ากับยุคสมัย กฎหมายไซเบอร์กฎหมายการแพทย์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ฯลฯ เรียนกับมืออาชีพ ตัวจริงในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ โดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง