super fake watches
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2023-08-29T09:37:58+07:00
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปริญญาตรี (Undergraduate degree)

  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, ภาควันอาทิตย์)สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน และกองทุนเงินให้กู้ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พร้อมให้กู้ สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพราะรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ กล่าวคือ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือหน่วยงาน หรือองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาทั่วทั้งองค์กร ไปตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ส่วน และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลลัพทธ์ทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

 

จุดเด่น

จุดเด่น ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น คือ "สร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำก่อนสำเร็จการศึกษา

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
- นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง
- นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า
- นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ
- ผู้ให้บริการด้าน Freight Forwarder
- ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
- ผู้บริหารขนส่ง
- ผู้บริหารคลังสินค้า
- ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทะเล และอากาศ
- นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
- นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
- อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
- เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
- ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
- นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

 

 

 

 

.สมัครเรียน