super fake watches
คณะนิติศาสตร์ 2021-04-22T11:33:31+07:00
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี (Undergraduate degree)

  • นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
  • นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ตรีใบที่สอง (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
  • นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต


"มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์" กว่า 49 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลองมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์ ได้ปรับแผนการเรียนในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเตรียมการเปลี่ยนภาคการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเป็นเลิศ

 

จุดเด่น

- เปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 49 ปี มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท
- เรียนกับมืออาชีพ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย
- เรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง
- สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน ศิษย์เก่ามีทุกสาขาอาชีพ
- มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำนวนมาก

Smiley face

ทำงานอะไรดี ?

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

- ผู้พิพากษา
- อัยการ
- ทนายความ
- ตำรวจ
- นิติกรทั้งภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- เจ้าพนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ
- เจ้าพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ


สมัครเรียน