รู้จักหน่วยงาน

Soldier1

สำนักงานกิจการนักศึกษา

111

สำนักงานกิจการนักศึกษา

สำนักงานกิจการนักศึกษา( Office of Student Affairs )


 

หน้าที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา คือ

  • สำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านสโมสรนักศึกษาและชมรม งานกีฬา และงานวินัยปกครอง เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยที่สังคมต้องการ
    เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยมีหัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่งาน

  • งานรักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ
  • งานวิชาทหาร
  • ประกาศ…! ระเบียบการแต่งกาย

 

ขั้นตอนและรายละเอยีด การประกันอุบัติเหตุ

 


<<ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสาร สำนักงานกิจการนักศึกษา>>


 

แบบฟอร์มและเอกสาร งานรักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ
               ชื่อเอกสาร (FM)          รายละเอียดเอกสาร
                  FM-17-003   แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์
                  แบบฟอร์มเอกสาร   ใบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
     
     
   
   

ขั้นตอนและรายละเอยีด วิชาทหาร

 


<< ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสาร สำนักงานกิจการนักศึกษา>>


 

แบบฟอร์มและเอกสาร งานรักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ
                ชื่อเอกสาร (FM)          รายละเอียดเอกสาร
      แบบฟอร์มเอกสาร ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครและรายงานตัว นศท. พ.ศ.๒๕๕๙
      แบบฟอร์มเอกสาร หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ
      แบบฟอร์มเอกสาร รด.1,ประวัติ,เงื่อนไข,ยินยอม, ใบรับรองแพทย์
      แบบฟอร์มเอกสาร รด.2,ประวัตินักศึกษา