UploadImage

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (อาคาร 1 ชั้น 1)
   ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   เบอร์ โทร. 092-5374400, 092-5374411, 092-5374422, 092-5374433

         UploadImage   UploadImage    UploadImage