news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา โพธิ์ศรี และ นางสาวชฎาพร วงศ์วิศิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

20 พ.ค. 2560

    เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนท่องเที่ยวที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

  • ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นพนักงานของโรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น ทันทีเมื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาที่โรงแรมดังกล่าวเสร็จสิ้น และสำเร็จการศึกษาแล้ว
    โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น เป็นโรงแรมชั้นนำระดับสากลห้าดาวแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในเครือแอคคอร์ (ACCOR) ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก มีมาตรฐานให้บริการในระดับสากล นักศึกษาของ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เมื่อจบแล้ว เป็นที่ยอมรับและมีงานทำทันที ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาในการเรียนการสอนอยู่เสมอของคณาจารย์รุ่นใหม่ที่เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ และก้าวเข้าสู่ในตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    #SPU #SPUKK #วิทยาลัยการท่องเที่ยวศรีปทุม