news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น นางสาวขวัญจิรา มะโนแจ่ม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

10 พ.ค. 2560

  SPUKK : >>>ปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่แผนก พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน <<< ณ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สนามบินขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 • “ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานเปรียบเสมือนพนักงานอีกหนึ่งคนของสายการบินแอร์เอเชีย รวมทั้งมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนที่ฝึกงานและพี่เลี้ยงคอยสอนงานคอยให้คำปรึกษาและรู้จักการทำงานเป็นทีมและการดูแลเอาใจใส่จากพี่ที่ทำงานด้วยกันความเป็นพี่น้องที่คอยช่วยเหลือกันจากสายการบินแอร์เอเชีย”
  #สหกิจศึกษา
  #47ปีSPU
  #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  #การจัดการการท่องเที่ยว
  #มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น