Talk-กัน-เถาะ-EP2

/Talk-กัน-เถาะ-EP2
Talk-กัน-เถาะ-EP2 2021-03-25T12:15:06+07:00

  Talk-กัน-เถาะ Ep.2

สายฝอ มารวมกันตรงนี้ 💗
👉 Live! Talk-กัน-เถาะ Ep.2
” ฮัลโหล EBC ไอฟาย…แต๊งกิ้ว…เลิฟยู้ “

พี่ๆศรีปทุมขอนแก่นจะพาไปพบกับคณะสายอินเตอร์ #ศิลปศาสตร์ #สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ทุกคนฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จริง เพิ่มโอกาสในการทำงาน 💕

Untitled Document