วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-02-18T15:47:30+07:00
สมัครเรียน
Untitled Document

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รู้จักหลักสูตร

จากยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวิชาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีกลุ่มวิชาที่สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกัน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน โดยต้องมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ แต่เนื่องจากในการขยายตัวขององค์ความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

จุดเด่นของสาขา
1. เรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนได้ เพราะมีการปรับพื้นฐานก่อนเริ่มการศึกษา
2. ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ.
3. สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด
4. เน้นการเรียน 1 ปี สอนเชิงรุกที่ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอิงหลักการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณาจารย์พร้อมให้คําปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
5. หลักสูตร ฯ สร้างความเป็น IT มืออาชีพ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
6. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ


ระยะเวลาในการศึกษา
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ระยะเวลา 1 ปี  แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
จำนวน 170,000 บาท (แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา) ภาคเสาร์-อาทิตย์ (36 หน่วยกิต)   แต่สำหรับช่วงนี้มีทุนการศึกษามอบให้ดังนี้

รายละเอียดทุน
- ศิษย์เก่า ลด 20%
- ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของรัฐ ลด 20%
- บุคคลทั่วไป
- สมัครก่อน 31 กรกฎาคม 2563 รับทุนจำนวน 10,000 บาท
- สมัครพร้อมกัน 3 คน ทุนส่วนลด 10%
- สมัครพร้อมกัน 5 คน ทุน ส่วนลด 20%  รูปแบบของหลักสูตร

• รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท
• ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
• การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษได้ดี
• ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
• การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียนดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ดังนี้
1. ทำงานในตำแหน่งงานบริหารขององค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

- นักวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและวิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
- นักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
- ผู้จัดการโครงการแบบการรวมระบบ (System Integration)
- ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
- นักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
- ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล

2. เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
3. เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ นักวิจัย หรืออาจารย์ มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ปรัชญาของหลักสูตร

                   มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบ และสร้างสรรค์ระบบงานในสายวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศ/ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ การสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาบุคลากรของประเทศ และเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลที่มีคุณประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งต่อสังคมชาติ สังคมภูมิภาค และสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่เป็นฐานปัญญาให้แก่สังคมไทยเพื่อให้สังคมไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างเสริมอุตสาหกรรมและสังคมให้มีความเข้มแข็งในขณะที่ยังธำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมของสังคมไทย

  • ความสำคัญของหลักสูตร

                   ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ  การติดต่อสื่อสาร และการใช้งานต่างๆ ทั้งในองค์กร ภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ จากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้แก้ปัญหาของประเทศหรือนวัตกรรมที่มีผลเชิงพาณิชย์สามารถสร้างเป็นธุรกิจ หรือสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลที่สามารถเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป หลักสูตรนี้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความจำเป็นในข้อนี้  ประกอบกับการบริการให้ความรู้เป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลที่มีความรู้อันทันสมัยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคนิคในการสร้างระบบสารสนเทศ/ดิจิทัลที่มี
ประโยชน์บำรุงรักษาได้และเชื่อถือได้
2. เพื่อให้นักศึกษาใด้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลกับธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคนิคการจัดการที่ใช้ในการพัฒนา การติดตั้ง การ
ดำเนินการ และการใช้ระบบสารสนเทศ/ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้การวางแผนและจัดการที่เหมาะสมด้านทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก2 แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต -
สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต
รวม 36 36
>