เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

/เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 2021-04-02T14:58:30+07:00

Untitled Document

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
๐ ปริญญาเอก ๐ ปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564


Untitled Document
ปริญญาโท ภาคเสาร์ - อาทิตย์

             ๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) (Master of Business Administration Program)
                        - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
                        - กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์
                        - กลุ่มวิชาบูรณาการจัดการธุรกิจ
                        - กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
                        - กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

             ๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)(Master of Education Program in Educational Administration)

             ๐ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)(Master of Laws)
                        - กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
                        - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
                        - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

             ๐ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ Master of Communication Arts Program (Digital Innovation in Marketing Communication and Branding)

ปริญญาเอก ภาคเสาร์ - อาทิตย์

             ๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) (Doctor of Business Administration Program)

             ๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EA) (Doctor of Philosophy Program in Educational Administration)

             ๐ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)(Doctor of Laws Program)

การสมัครเรียน

             หลักฐานการสมัครเรียน โท - เอก
                        1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ชุด
                        2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 3 ชุด
                        3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
                        4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
                        5. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน 3 ชุด
                        6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

             วิธีสมัครเรียน
                         - สมัครออนไลน์  http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu.register/
                         - สมัครด้วยตนเอง

             ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
                        - มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ โทร. 082 301 0801 , 095 663 8594, 09 6301 9607
                        - หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรศึกษาศาสตร หลักสูตรนิติศาสตร @Line ID : คลิก
                        - หลักสูตรนิเทศศาสตร @Line ID : คลิก
                        - Facebook หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรศึกษาศาสตร หลักสูตรนิติศาสตร : คลิก
                        - Facebook หลักสูตรนิเทศศาสตร : คลิก
                        - LINE OpenChat ลิ้ง : คลิก