โครงการอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม FlexSim สำหรับ Smart Manufacture

/โครงการอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม FlexSim สำหรับ Smart Manufacture
โครงการอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม FlexSim สำหรับ Smart Manufacture 2020-07-07T11:44:03+07:00
Untitled Document

 

อบรมการเขียนโปรแกรมเชิงปฎิบัติการด้วยโปรแกรม Flexsim สำหรับ Smart Manufacture

 

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม FlexSim เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation) โดยการเลียนแบบสถานการณ์การปฏิบัติของระบบการทำงานต่าง ๆ เช่น ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม การบริการ ระบบขนส่ง รวมไปถึงการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อทราบแนวทางแก้ไขแล้วก็สามารถดำเนินการปรุงปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้ทันทีลงในตัวแบบจำลองสถานการณ์ที่สร้างขึ้น โดยที่ไม่ต้องปฏิบัติจริงเพื่อลดต้นทุน ระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนั้นพนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานั้นควรมีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านสายการผลิต การบริการ ระบบขนส่ง คลังสินค้าและสินค้าคลังให้มีประสิทธิภาพ จึงเสนอจัดทำหลักสูตรการสร้างจำลองสถานการณ์ 3D ด้วยโปรแกรม FlexSim สำหรับ Smart Manufacture เพื่อดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างจำลองสถานการณ์ 3D ด้วยโปรแกรม FlexSim
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถช่วยวิเคราะห์หาช่องทางลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และช่วยในการตัดสินใจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของกระบวนการของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้จริงกับธุรกิจของตัวเองได้


กิจกรรมการดำเนินงาน

อบรมโดย อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์

 1. ทฤษฎีการสร้างแบบจำลองสถานการณ์
 2. แนะนําคุณลักษณะโปรแกรม Flexsim Simulation Software
 3. การใช้งานจำลองสถานการณ์ และฟังก์ชั่นโปรแกรม Flexsim Simulation Software เบื้องต้น
 4. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Flexsim ในรูปแบบ 3 มิติ ในงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นๆ

 

กำหนดการ วัน เวลา

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง พื้นฐานการจำลองสถานการณ์

09:00 น. – 12:00 น.
 • การออกแบบและกระบวนการสร้างแบบจำลองสถานการณ์
 • การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการไหลข้อมูล (Flow Chart)
 • การสร้างแบบจำลองตาม (Flow Chart)
13:00 น. – 16:00 น.
 • การสร้างแบบจำลองโปรแกรม FlexSim
 • การใช้ Object FlexSim สำหรับการสร้างแบบจำลอง

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจำลองสถานการณ์ขั้นสูง

09:00 น. – 12:00 น.
 • การสร้างแบบจำลองและการนำเข้าภาพ 3 มิติ
 • การทำ ExpertFit สำหรับโปรแกรม FlexSim
 • การใช้ Object Module สำหรับการสร้างแบบจำลองสถานการณ์
13:00 น. – 16:00 น.
 • การสร้างแบบจำลองและการนำเข้าภาพ 3 มิติ
 • การสร้างแบบจำลองขั้นสูง
 • สร้างแบบจำลองเลียนแบบสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Case Study

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างจำลองสถานการณ์ 3D ด้วยโปรแกรม FlexSim
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถช่วยวิเคราะห์หาช่องทางลดต้นทุน เพิ่มผลกำไรและช่วยในการตัดสินใจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของกระบวนการของอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้จริงกับธุรกิจของตัวเองได้