ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

By | 2019-10-02T13:46:23+07:00 August 28th, 2019|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 09.30 น. นักศึกษารหัส 62 ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 09.45 น. อธิบายลำดับพิธีการซ้อมเดิน 10.15 น. เวลานัดหมายที่ห้องรับรอง สำหรับคณาจารย์ และผู้บริหาร ผู้ร่วมพิธีการ ณ บริเวณห้อง 3 – 205 10.30 น. เริ่มต้นพิธีการไหว้ครู รวมทุกคณะ/วิทยาลัย นักศึกษารหัส 62 ตามลำดับพิธี ดังนี้ • เชิญคณาจารย์ และผู้บริหาร ผู้ร่วมพิธีการ เข้าสู่บริเวณพิธี • ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงาน • ประธานในพิธี รองอธิการบดี ผศ.ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย • สรภัญญบูชา [...]

Comments Off on พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562