ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

/ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

By | 2022-01-17T06:57:14+07:00 January 17th, 2022|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 61) โดยความตามข้อ 3 ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณาดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สถานประกอบการ ร้านค้าและสถานที่อื่น ๆ (WORK FROM HOME) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การสลับวันทํางาน หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มที่มี ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม [...]

Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565