มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

/, NEWS/มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปริญญาเอก
หลักสูตร 3 ปี 9 ภาคการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EDA.)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
รับจำนวนจำกัด 15 คน/รุ่น

ปริญญาโท
หลักสูตร 1 ปี 4 ภาคการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)
Master of Education (Educational Administration)
รับจำนวนจำกัด
– แผน ก. วิทยานิพนธ์ 30 คน
– แผน ข. สารนิพนธ์ 90 คน

✅ รายวิชาครบตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/บริหารสถานศึกษาของคุรุสภาสามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาได้หลังสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
✅ สอนโดยคณาจารย์ มืออาชีพเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา
✅ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอาใจใส่ พบเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอดเวลา
✅ มีส่วนลดค่าเล่าเรียน ทั้ง โท-เอก และแบ่งชำระค่าเทอมได้

🔶เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
🔶รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ :
| http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/masterandphd/
——————————–
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
#We_create_professional_by_professional
#มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

By | 2023-03-14T09:47:35+07:00 March 14th, 2023|Categories: Hot News, NEWS|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

About the Author: