ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

//ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและมิให้ส่งผลกระทบสำหรับบุคลากร ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) (11) (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้
1.งดจัดการเรียน และการสอนภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (online) และบันทึกวีดีโอการสอนไว้ในระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย
2. บุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้างปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือที่พักอาศัยปัจจุบัน (work from home) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่และพนักงานสลับกันเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยบุคลากรทางการแพทย์ ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
รายละเอียดดังไฟล์แนบ ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

By | 2022-01-03T13:58:24+07:00 January 3rd, 2022|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 61 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

About the Author: