เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

/, ข่าวการศึกษา/เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียจัดทำขึ้นตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) เน้นเนื้อหาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นหลัก โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยวิชาพื้นฐานที่สำคัญทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิชาแกนทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เน้นความเชี่ยวชาญทางด้านมัลติมีเดีย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ดีพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ทั้งยังสามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ จึงมั่นใจว่าหลักสูตรนี้สามารถเตรียมบัณฑิตให้ออกไปประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
🎮 เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?
– นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
– นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีเกม
– นักออกแบบแอนิเมชัน
และอาชีพอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• รับผู้จบ ม.6 | ปวช. | กศน. หรือเทียบเท่าและ ผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า
• เปิดสอนในภาคปกติ และภาควันอาทิตย์วันเดียว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิจบ ม.6 | ปวช. | กศน. และ วุฒิจบ ปวส. 3 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม ** กรณีเทียบโอนเรียนต่างสถาบัน **
– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สถาบันเดิม 1 ฉบับ
– คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม

สอบถามการสมัครเรียนกับพี่ๆแนะแนวได้เลยนะ 🙂 🙂 🙂

คลิก : >>https://page.line.me/spukk<<
📱Line ID : @SPUKK

โทร. 043-224-111 หรือ 092-5374400
| 092-5374411 | 092-5374422 |  092-5374433

#เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
#DEK64​ #DEK65 #SPUKK​
#มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น​
#SripatumUniversityKhonKaen

By | 2021-08-16T12:42:29+07:00 August 16th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

About the Author: