สาขาการบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

/, ข่าวการศึกษา/สาขาการบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

สาขาการบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

• รับผู้จบ ม.6 | ปวช. | กศน. หรือเทียบเท่าและ ผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า
• เปิดสอนในภาคปกติ และภาควันอาทิตย์วันเดียว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

• สมัครเรียนวันนี้ – 16 สิงหาคม 2564
รับทุนส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 5,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• ผู้จบ ม.6 | ปวช. | กศน. หรือเทียบเท่า รับทุนส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท
• และ ผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า รับทุนส่วนลดค่าเทอม 4,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.00 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิจบ ม.6 | ปวช. | กศน. และ วุฒิจบ ปวส. 3 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม ** กรณีเทียบโอนเรียนต่างสถาบัน **
– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สถาบันเดิม 1 ฉบับ
– คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม

[สามารถส่งเอกสารได้ช้าสุดก่อนเปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2564]

วิธีการสมัครเรียน :

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. เข้ามายื่นเอกสารการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัย ที่ห้อง 1-108
2. สมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็ปไซต์  >>http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/register/<<

#บัญชี #บัญชีศรีปทุมขอนแก่น #DEK64​ #DEK65
#SPUKK​

#มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น​

#SripatumUniversityKhonKaen

By | 2021-08-04T13:58:27+07:00 August 4th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา|Comments Off on สาขาการบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

About the Author: