DEK65 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้แล้ววันนี้ รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

//DEK65 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้แล้ววันนี้ รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

DEK65 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้แล้ววันนี้ รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

WOW! DEK65 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้แล้ววันนี้ รับทุนสูงสุด 20,000 บาท สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)

WOW! DEK65
สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 | ปวช. | กศน. และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท
ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  4,000 บาท
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  4,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.00 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิจบ ม.6 | ปวช. | กศน. และ วุฒิจบ ปวส. 3 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม ** กรณีเทียบโอนเรียนต่างสถาบัน **
– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สถาบันเดิม 1 ฉบับ
– คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม

[สามารถส่งเอกสารได้ช้าสุดก่อนเปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2564]

วิธีการสมัครเรียน :

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. เข้ามายื่นเอกสารการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัย ที่ห้อง 1-108
2. สมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็ปไซต์  >>http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/register/<<

สอบถามการสมัครเรียนกับพี่ๆแนะแนวได้เลยนะ 🙂 🙂 🙂

คลิก : >>https://page.line.me/spukk<<
📱Line ID : @SPUKK

โทร. 043-224-111 หรือ 092-5374400
| 092-5374411 | 092-5374422 |  092-5374433

#DEK65 #SPUKK

By | 2021-07-27T15:03:51+07:00 July 27th, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on DEK65 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ได้แล้ววันนี้ รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

About the Author: