ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกําหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบํารุงการศึกษา

//ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกําหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบํารุงการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกําหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบํารุงการศึกษา

By | 2021-07-19T18:07:47+07:00 July 19th, 2021|Categories: ประกาศข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ|Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เลื่อนกําหนดการการลงทะเบียนจองรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างพิจารณาลดค่าบํารุงการศึกษา

About the Author: