มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-224119 ต่อ 204

รับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. ไม่จำกัดอายุ
3. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา
4. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
5.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ทางด้านโลจิสติกส์/ บริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีหัวข้อวิจัยที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาในด้านการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน
6. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
7. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัย ด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. CV/Resume
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
6. สำเนา Transcript (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
7. สำเนาใบผ่านงาน/หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
8. สำเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารได้ที่ E-mail niramon.kl@spu.ac.th โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)โทรศัพท์ 084-6350923/064-4942415

By | 2021-07-01T14:17:35+07:00 June 15th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน