มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

/, ไม่มีหมวดหมู่/มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-224119 ต่อ 204

รับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. ไม่จำกัดอายุ
3. ไม่จำกัดสัญชาติ (หากผู้สมัครเป็นต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
4. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา
5. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
6.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจหรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
7. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
8. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน ความเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อวิจัย ด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องในด้านภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. CV/Resume
2. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
6. สำเนา Transcript (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
7. สำเนาใบผ่านงาน/หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
8. สำเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารได้ที่ E-mail niramon.kl@spu.ac.th โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)โทรศัพท์ 084-6350923/064-4942415

By | 2021-07-01T14:29:09+07:00 June 15th, 2021|Categories: ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร, ไม่มีหมวดหมู่|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)