#DEK64 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับทุนการศึกษาสูงสุด ภายใน 11 เมษายน 64 นี้เท่านั้น

/, ข่าวการศึกษา, ทุนการศึกษา/#DEK64 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับทุนการศึกษาสูงสุด ภายใน 11 เมษายน 64 นี้เท่านั้น

#DEK64 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับทุนการศึกษาสูงสุด ภายใน 11 เมษายน 64 นี้เท่านั้น

  ทุนการศึกษา SPUKK #DEK64

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
มีที่เรียนก่อนใคร สมัครปุ๊บ รับทุนการศึกษาปั๊บ
ไม่ว่าจะลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ.
ก็มีสิทธิ์รับ “ทุนการศึกษา SPUKK” แน่นอน 🙂

ระยะเวลารับทุนการศึกษา :

สมัครและลงทะเบียนวันนี้ –  11 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 | ปวช. | กศน. และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท
ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่แต่วันนี้เป็นต้นไป
สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  4,000 บาท
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  4,000 บาท

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน :

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.00 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิจบ ม.6 | ปวช. | กศน. และ วุฒิจบ ปวส. 3 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม ** กรณีเทียบโอนเรียนต่างสถาบัน **
– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สถาบันเดิม 1 ฉบับ
– คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม

วิธีการสมัครเรียน :

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. เข้ามายื่นเอกสารการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัย ที่ห้อง 1-108
2. สมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็ปไซต์  >>http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/register/<<

ศึกษาวิธีการสมัครเรียน คลิก!!

สอบถามการสมัครเรียน
กับพี่ๆแนะแนวได้เลยนะ 🙂 🙂 🙂

คลิก : >>https://page.line.me/spukk<<
📱Line ID : @SPUKK

โทร. 043-224-111 หรือ 092-5374400
| 092-5374411 | 092-5374422 |  092-5374433

#DEK64 #SPUKK

By | 2021-04-02T15:41:14+07:00 April 1st, 2021|Categories: NEWS & ACTIVITIES, ข่าวการศึกษา, ทุนการศึกษา|Comments Off on #DEK64 สมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับทุนการศึกษาสูงสุด ภายใน 11 เมษายน 64 นี้เท่านั้น

About the Author: