นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “การบริหารสถานศึกษาอุดมศึกษา เอกชน” จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

//นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “การบริหารสถานศึกษาอุดมศึกษา เอกชน” จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “การบริหารสถานศึกษาอุดมศึกษา เอกชน” จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา รหัส62 และรหัส63 จำนวน 65 คน เข้าฟังการบรรยายพิเศษ จากท่าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ในหัวข้อ การบริหารสถานศึกษา อุดมศึกษา เอกชน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ตึก 11 เวลา 14.00-16.00 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นไปตามกรอบ ระเบียบ ของคุรุสภา ในการ เสริมกิจกรรมสำหรับนักบริหารสถานศึกษา

By | 2020-12-21T14:11:55+07:00 December 21st, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “การบริหารสถานศึกษาอุดมศึกษา เอกชน” จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

About the Author: