มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

วันที่ 14 ก.ค. 63 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามร่วมมือกับ DynEd International บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อมัลติมีเดีย เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ เน้นให้ภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้ภาษาแรกตามธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้มีสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษมากกว่าเพียงแค่ได้รับความรู้ ซึ่งแตกต่างกับการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งนี้ยังได้จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนสามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By | 2020-07-23T16:44:51+07:00 July 21st, 2020|Categories: Hot News|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมสร้างมิติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

About the Author: