ขั้นตอนและหลักฐานการสมัครเรียน ปริญญาโท – เอก

//ขั้นตอนและหลักฐานการสมัครเรียน ปริญญาโท – เอก

ขั้นตอนและหลักฐานการสมัครเรียน ปริญญาโท – เอก

ขั้นตอนการสมัครเรียน ปริญญาโท – เอก

  1. เข้าหน้าเว็บเพื่อกรอกใบสมัครเรียน คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร

  2. กรอกใบสมัคร ข้อมูลประวัติส่วนตัว เลือกคณะ/สาขา ที่สนใจ

  3. ชำระค่าสมัครเรียนได้ที่ บัญชีธนาคาร 425-0-52053-6 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น หรือ QR CODE

  4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่ ID LINE : @gradspukk หรือ Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

  5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัคร

» รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                จำนวน 3 รูป

» สำเนาบัตรประชาชน                            จำนวน 3 ฉบับ

» สำเนาทะเบียนบ้าน                              จำนวน 3 ฉบับ

» สำเนาผลการศึกษา (Transcript)      จำนวน 3 ฉบับ

» สำเนาปริญญาบัตร (วุฒิการศึกษา)    จำนวน 3 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ

»สำเนาบัตรข้าราชการ                           จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ:

1. เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ มาตามที่อยู่

หลักสูตรปริญญาโท – เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 043-224111 หรือ 082-3010801

คุณสมบัติผู้สมัคร

» ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท

» ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

» ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

» มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

เงื่อนไขต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

» หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

» หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

» หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

» มหาวิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ

» มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 โทร 082-3010801, 096-3019607 , 043-224111
LINE@ ID : @gradspukk หรือ
Click : https://lin.ee/9cLs5pn
FB : โท – เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
ติดต่อทางข้อความ : m.me/gradspukk

By | 2020-05-13T15:02:57+07:00 May 13th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on ขั้นตอนและหลักฐานการสมัครเรียน ปริญญาโท – เอก

About the Author: