ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

//ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
(สำหรับนักศึกษา)
เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ตามที่มีประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จึงกำหนดมาตรการ ดังเอกสารแนบ

ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
(สำหรับบุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง)
เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่มีประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน และมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) (11) (13) แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังเอกสารแนบ

By | 2020-03-18T16:22:29+07:00 March 18th, 2020|Categories: Hot News|Comments Off on ประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตราการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

About the Author: