หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

//หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน (Petroleum Trading Lao Public Company) และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด เพื่อแต่งตั้งบริษัท เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริมด้านการวิจัย และพัฒนา บริษัทฯ
โดย รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน (Petroleum Trading Lao Public Company) ผู้แทนบริษัท

และ คุณบุนปัน โสวิไล ผู้จัดการโครงการ

ระหว่าง วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563
จากนั้นได้พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองเวียงจันทร์ และเมืองวังเวียง

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
#MBA #ขอนแก่น

By | 2020-02-11T16:41:22+07:00 February 11th, 2020|Categories: NEWS & ACTIVITIES|Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว และร่วมลงนาม MOU บริษัท ขวัญใจ การค้าขาเข้า – ขาออก จำกัด

About the Author: