มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก

//มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท (Graduate degree)

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. (Master of Business Administration Program)
  – กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
  – กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
  – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา M.Ed. (Master of Education Program in Educational Administration)
 3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M. (Master of Laws)
  – กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
  – กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
  – กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ MS.IT. (Master of Science Information Technology)

ปริญญาเอก

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Ph.D. (Educational Administration)
 2. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต LL.D. (Doctor of Laws Program)

สมัครวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563
พร้อมรับ ทุนสูงสุด 40,000 บาท สำหรับปริญญาโท
และ ทุนสูงสุด 100,000 บาท สำหรับปริญญาเอก
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 📲 082-3010801 , 092-2490849 , 043-224111 , 096-3019607
LINE@ : @gradspukk หรือ Click https://bit.ly/2VhYp9B
Facebook : โท – เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

By | 2020-02-05T15:42:02+07:00 February 5th, 2020|Categories: Hot News|Comments Off on มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก

About the Author: